دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد بهزادی، ۱۳۹۶

شفافیت سود، فرصت‌های رشد و سیاست تقسیم سود

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تاجایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند. تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت می باشد. سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است از سوی دیگر شفافیت سود و فرصت های رشد شرکت برای سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت می باشد . لذا این عوامل میتواند شرایط مطمئنی را ایجاد کرده و اعتماد سرمایهگذاران را ارتقا دهد. شفافیت تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکتها دارد و می تواند از منافع سهامداران حفاظت کند. در این راستا هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین شفافیت سود، فرصت‌های رشد و سیاست تقسیم سود می باشد، که در این تحقیق ازاطلاعات 113 شرکت فعال در بورس واوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1387 الی 1394 استفاده گردید، که برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی پنل دیتا با روش اثرات ثابت استفاده شده است. که در این تحقیق از سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده، تا تاثیر متغیرهای مستقل یعنی شفافیت سود، فرصت‌های رشد و متغیرهای کنترلی شامل (اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت بازده دارایی‌ها) بر روی آن سنجیده شود.که نتایج حاصل از تجزیه تحلیل مدل های پژوهش وجود رابطه ی منفی بین شفافیت سود و سیاست تقسیم سود را نشان می دهد. در همین راستا تاثیر متغیرهای کنترلی نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از این است، که بین اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی با سیاست تقسیم سود رابطه مثبت وجود دارد، به این معنی که افزایش در اندازه شرکت موجب افزایش در سیاست تقسیم سود شرکت‌ها می گردد. و نتایج حاصل از متغیرکنترلی اهرم مالی و بازده دارایی ها ، نشان از عدم وجود رابطه متغیر ها با سیاست تقسیم سود می باشد، همچنین این یافته ها نشان می دهد که بین فرصت‌های رشد و سیاست تقسیم سود رابطه معنادار وجود دارد، و نتایج حاکی از این است، که بین اندازه شرکت، اهرم مالی و بازده دارایی ها به عنوان متغیر کنترلی با سیاست تقسیم سود رابطه معنادار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: شفافیت سود،فرصتهای رشد،سیاست تقسیم سود

M.A. Thesis:

Transparency profit , growth opportunities and dividend policy

The issue of dividend policy has long been an interesting and questionable topic in financial management, so far no specific answer has been given to it, to which Fisher Block explains as a puzzle of dividends. The decision to split profit is one of the company's most important decisions. Private investors invest in returns. Receiving dividends is one way to generate returns. On the other hand, transparency of profits and company growth opportunities for investors is very important for investment. Therefore, these factors can create secure conditions and promote investors' confidence. Transparency has a positive impact on the performance of companies and can protect the interests of shareholders. In this regard, the overall objective of the study is to investigate the relationship between profit transparency, growth opportunities and profit-sharing policies. In this study, 113 companies active in the Tehran Stock Exchange were used during the period 1387-1394, which was used to analyze the data The regression model of the data panel has been used with fixed effects method. In this research, the dividend policy is considered as an associated variable, so that the effects of independent variables such as profit transparency, growth opportunities and control variables (financial leverage, size of company, return on assets) are measured on it, which results The results of analyzing research models show a negative relationship between profit transparency and dividend policy. In this regard, the effect of controlling variables was also examined. The results indicate that there is a positive correlation between the size of the company as a control variable and the dividend policy, which means that the increase in the size of the company increases the corporate dividend policy It turns out. The results of the financial leverage and asset return control variable show that there is no relationship between variables and dividend policy, and these findings indicate that there is a significant relationship between growth opportunities and dividend policy, and the results indicate That is, there is no significant relationship between firm size, financial leverage, and return on assets as a control variable with dividend policy.

Keywords: transparency of profit, growth opportunities, dividend policy