دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین آبافت، ۱۳۹۵

بررسی مبانی فقهی و احکام قرائت نماز

قرائت در لغت به معنای خواندن است که البته بیشتر برای خواندن متون مقدس یا متن قانون به کار می رود قرائت نماز عبارت است از خواندن سوره حمد ویکی از سوره های دیگر قران کریم در نماز که واجب می باشد. این پایان نامه با عنوان بررسی مبانی فقهی و احکام قرائت نماز به بررسی موضوع قرائت نماز به عنوان یکی از واجبات آن پرداخته و احکام آن را به طور مختصر مورد ارزیابی قرار می‌دهد. برای رسیّدن به این مقصود، ابتدا منابع مورد نظر گلچین شده و بعد از مطالعه و فیش‌برداری و تجزیه و تحلیل یافته‌ها به روش استقرائی ـ تحلیلی این پژوهش در سه فصل و شش بخش و بیست‌وهشت گفتار فراهم آمد و در پایان به نتایجی دست یافته وبرای بهترشدن وضع موجود پیشنهادهایی ارائه شده است . مهم‌ترین دستاورد این پژوهش را می‌توان در این موارد دانست: أ) قرائت سوره حمد در اکثر نماز ها و نزد همه مذاهب پنجگانه اسلامی واجب است . ب) تدبر در قرائت نماز بهترین راه برای خشوع وخضوع در نماز است . ج) قرائت نماز دارای واجبات ، مستحبات ومکروهاتی است که باید یک نماز گزار آنها را رعایت کند .

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Studied jurisprudence and rules of recitation in prayer

Recitation’ means reading aloud , which is mainly used for reading holy or law texts. Saying prayers refers to recitation of Surah-e- Hamd (the ?rstsurah or unit of Quran) and another quranic chapter in one’s obligatoryprayers The present thesis entitled as ‘Analysis of Jurisprudential Principles and Rules of Prayers Recitation’ attempts to study saying prayers as a divine obligation and provide the rules. To this end, the sources were selected, studied and noted. The data were analyzed through analytic-deductive procedure. The present study is composed of three chapters, seven parts and twenty seven sections. The study concludes with some results along with suggestions to improve the current situation. The most signi?cant results of this study include Recitation of surah-e- Hamd is obligatory in most prayers, amongst all Islamic sects Deep contemplation on prayer recitation is the best way to achieve humility Prayer recitation involves some obligatory, recommended and execrablerules which must be considered by the person

Keywords: