دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سحر مصطفوی زاده، ۱۳۹۵

شادی و شادخواری در سبک خراسانی (بر پایه ی آثار فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی)

چکیده شادخواری و لذّت جویی، نظریه¬ای است که در آن افراد بشر، بهبود زندگی خود را در لذّت-جویی می‌دانند و خوش باشی و اغتنام فرصت را پیشه خود می‌سازند. لذّت¬گرایی و شاد خواری در طول تاریخ، سابقه¬ای طولانی در بین مردم دارد. اپیکور فیلسوف یونانی مکتبی با افکار لذّت-گرایی را به وجود آورد معتقدند زندگی انسان، منحصر به همین دنیاست، پس انسان تا زمانی که در این دنیاست باید شاد باشد. این افکار، در آثار و اشعار شاعران سبک خراسانی مانند فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی بیشترین تأثیر را داشته است. فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی از قصیده سرایان مشهوری هستند که سروده¬هایشان در مورد شادی و شادخواری، وصف نوروز، اعیاد و وصف طبیعت مورد توجّه است. این رساله در چهار فصل تدوین شده است: فصل اول به کلیات تحقیق و فصل دوم به مبانی نظری تحقیق اختصاص یافته است. فصل سوم به زندگی و شعر فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی اشاره شده و فصل چهارم بازتاب فلسفه‌ی اپیکوری در شعر فرخی و منوچهری مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نتیجه گیری آمده است.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : شادخواری، سبک خراسانی، فلسفه‌ی اپیکوری، فرخی سیستانی، منوچهری دامغانی، لذّت‌گرایی، فل

M.A. Thesis:

Joy and happy eating in Khorasani style (based on the works farokhi Sistani and manouchehri Damghani)

Abstract Poetry is a combination of thought and imagery. Thoughts of the poet, his tongue in poetic form, to the mind of the reader. Language and thought, direct and interactive relationship. And quality explain his views on language also affects him, what his ideas are simpler and more explicit language he will be more transparent and far from complex interpretations and concepts. Thus, in his speeches can trace his thoughts and it must be said that the speech equals farokhi poetry and manouchehri Hayayn reflect the poet's thoughts. Happy and cheerful eating and pleasure in poetry Samanid period، especially in the poems Dvshar، is moderate.

Keywords: Key words: drunk, farokhi Sistani, manouchehri Damghani, Samanids