دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: غلامرضا ششتمدی، ۱۳۹۵

نقد وتحلیل مفاهیم اخلاقی و اندیشه های اجتماعی در شعر دوره ابتدایی

کی¬از ¬نگرانی‌ها¬ و¬ دغدغه‌های¬ والدین ، ¬آینده¬ی¬ کودکانشان¬ است¬ که¬ مبادا¬ این¬ لبخندهای¬ شیرین¬ و صادقانه¬ و¬ بازی‌های صمیمانه ¬و ¬شادی¬آفرین ¬به ¬غم ،¬ اندوه ¬و ¬انزوا ¬و ¬گوشه ¬نشینی ¬تبدیل ¬شود . ¬از¬آنجا¬که ¬تربیت ¬کودک¬ پس¬از خانواده ¬به¬¬دوش -جامعه ¬¬است ، این ¬مسؤولیت¬ سنگین¬ در¬ مرحله¬ی¬نخست¬¬ به ¬¬دوران¬حسّاس ¬دبستان ¬¬مربوط¬می‌شود ، مهم‌ترین¬¬ وسیله¬ و ابزار¬ تعلیم¬وتربیت¬ این¬دوره، کتاب‏های‏درسی ¬است ، به‏خصوص ادبیات که ارتباطی تنگاتنگ با فکر و¬ اندیشه و¬ احسّاس کودکان دارد. امروزه در بیشتر کشورهای پیشرفته مسؤولیت¬ و¬ مدیریت‌های مهم به عهده‌ی افرادی است که دارای مدارج عالی ادبیات کشورشان هستند، زیرا زیر¬بنای¬ پیشرفت هر کشوری ، ¬ادبیات ¬و ¬فرهنگ آن است. با توجّه به ¬امر¬فوق آموزش¬وپرورش¬ می‌بایست این مسؤولیت را ¬در ¬دوران¬ دبستان با ظرافت و لطافت خاصّ کودکان و به¬خصوص با توجّه به شرایط و معیارهای رشدی ، ادبی و زبانی انجام دهد. از آن¬جایی¬که ¬شعر از¬ ارزش ¬بالایی برخوردار است و تأثیر¬گذاری آن در کودکان به گونه‌ای است که با آن زندگی می‌کنند ، نقش شاعر کودک نیز بسیار حسّاس و مهم است ، زیرا آن چه می‌سراید و به کودک منتقل می‌کند ، در اصل فکر اندیشه و شخصیّت او را می‌سازد. اگر به تأثیر شعر و اهمیّت آن پی ببریم ، می‌توانیم اذعان کنیم که ادبیات زیر¬بنای فرهنگ و تعلیم و ¬تربیت است و شعر¬کلید آن. در چند سال اخیر، در کشور ما نیز قدم‌های موثری در این راه برداشته شده است و اهمیّت زیادی به¬این موضوع داده¬ می‌شود . در¬این¬راستا برای ما نیز سؤالاتی مطرح شد تا کتاب‌های¬درسی را مرور کرده و بر طبق میزان رشدی و زبانی و ادبی کودک ملاک‌ها و معیارهایی فراهم کرده، شعر کتاب‌های شش پایه را بطور دقیق مطالعه و¬ بررسی¬کنیم و¬در نهایت ¬اشعار موجود را با ملاک و¬معیارها انطباق دهیم و با نظرات معلّمان و کودکان نتیجه نهایی را بر طبق آمار بدست آمده، ارائه کنیم و بالاخره با تحلیل خلاصه‌ای از بعضی از شعرهای نمونه، نظر و پیشنهادی بدست آوریم.

کلیدواژه‌ها: شعر، دوران کودکی، نقد و بررسی، مدارس ابتدایی

M.A. Thesis:

criticism and analysis values ethical and sociable ideas in poem elementary school

One of the concerns of parents, their children's future possibility that the sweet smiles and sincere and sincerely games and happiness to sorrow, sadness and isolation become. Since the education of their children after the family to the community, it is a heavy responsibility in the first stage the critical time school is concerned, the most important education tool this period, textbooks, especially literature closely with children's thinking and feeling. Today in most developed countries are responsible for important management practices and is headed by people with higher education literature of their country, because on the basis of development of each country, its culture and literature. makes his personality. If the impact and importance of poetry figure it out, we can admit that literature and poetry infrastructure, culture and education is key. In recent years, our country has taken important steps in this direction has been given great importance to this issue. and criteria fit with teachers and children enjoyed the final result obtained, and finally provide a summary of some of the poems sample analysis, opinion and suggestion obtain.

Keywords: Poetry, childhood, Review, primary schools