دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نرگس حسینی نژاد، ۱۳۹۵

مهرورزی و پرهیز از خشونت در شاهنامه فردوسی

شاهنامه‌ی فردوسی، کتاب سراسر پند و حکمت است؛ اگرچه در ظاهر و ابتدا کتاب جنگ به نظر می‌آید. درست است که جنگ‌های فراوانی در این کتاب ارزشمند به تصویر کشیده شده است، ولی در لابه‌لای این جنگ‌ها و در هر جایی که حکیم توس به‌جا دیده است از مهرورزی و پرهیز از خشونت سخن رانده است و مردم را از جنگ به ویژه، جنگ بیداد برحذر داشته است. جنگ داد نیز فقط به خاطر فراهم آوردنِ صلح و آشتی است که در منظر فردوسی موجه است وگرنه هر جنگی از بنیاد بد است. پایان‌نامه‌ی حاضر در یک مقدمه و سه فصل تدوین شده: مقدمه، شامل بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق و...، فصل اول، شامل کلیات تحقیق، فصل دوم در بر گیرنده‌ی انواع مهرورزی در شاهنامه اعم از مهر پدر به فرزند، نیا به نوه و مهرورزی نسبت به میهن و فصل سوم حاوی پرهیز از خشونت و جنگ بیداد علیه ایرانیان و حتی تورانیان و رومیان در شاهنامه است. پیران ویسه نیز از رستم می‌خواهد که دست از جنگ بکشد و... و در نهایت نتیجه‌گیری برآمده از این فصل‌ها در پایان فصل سوم بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها: شاهنامه، مهرورزی، پرهیز از خشونت، جنگ داد، جنگ بیداد

M.A. Thesis:

Love and non-violence in Shahnameh

Ferdowsi's Shahnameh, is the Book of advice and wisdom, though in appearance and at first seems to be a war book. It is true that many wars in this valuable book has been depicted, but reading between the lines of these wars and in any place that the writer considers good speaks about love and avoiding violence and discourages people from the conflicts. Wars in this work are happened only for providing peace and reconciliation justified in the perspective of Ferdowsi. The present thesis is composed in an introduction and three chapters: Introduction, including findings, the importance and necessity of research and etc. The first chapter includes generalities of research. The second chapter presents different types of love in Shahnameh such as love to parents, grandchild, and country. The third chapter includes avoiding violence and war against Iran and even Turan and Romans in Shahnameh. Piran Vise also asks Rostam to stop fighting and at last the conclusion is presented in this chapter

Keywords: Shahnameh, love, avoiding violence, war, oppression