دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نرجس دانش طلب، ۱۳۹۶

جریان نقد ازاد، سیاست تقسیم سود ،فرصت های سرمایه گذاری ،رفتار فرصت طلبانه مدیران و ارزش شرکت

پژوهش حاضر به¬دنبال بررسی تأثیر جریان نقد آزاد، سیاست تقسیم سود، فرصت¬های سرمایه¬گذاری، رفتار فرصت¬طلبانه¬ی مدیران بر ارزش شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. از بین شرکت¬های پذیرفته¬شده 130 شرکت به عنوان نمونه در دامنه¬ی زمانی (1394-1389) انتخاب شد. روش انجام آزمون فرضیه¬ها، روش داده¬های تابلویی می¬باشد که پژوهش¬گر با بررسی اطلاعات مربوط به متغیرهای جریان نقد آزاد، سیاست تقسیم سود، فرصت¬های سرمایه¬گذاری و رفتار فرصت¬طلبانه¬ی مدیران و ارزش شرکت¬ها و با استفاده از آزمون¬های آماری در سطح احتمال 5 درصد به این نتیجه رسیدند که بین جریان نقد آزاد با رفتار فرصت¬طلبانه و سیاست تقسیم سود رابطه¬ی معناداری وجود دارد. هم¬چنین بین جریان نقد آزاد، رفتار فرصت¬طلبانه، سیاست تقسیم سود و مجموعه¬ی فرصت¬های سرمایه¬گذاری با ارزش شرکت رابطه¬ی معناداری وجود دارد. اما بین جریان نقد آزاد و مجموعه¬ی فرصت¬های سرمایه¬گذاری رابطه¬ی معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها: جریان نقد آزاد، سیاست تقسیم سود، ارزش شرکت، مجموعه‌ی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، رفتار فرصت‌طلبانه

M.A. Thesis:

Free cash flow .Dividend policy.Investment opportunity.Opportunistic behavior and firm،s value

Now study investigates the impact of free cash flow, dividend policy, investment opportunities, opportunistic behavior of managers on value of accepted companies in Tehran Stock Exchange. The sample consisted of 130 Companies is in time-Period (2011-2015). The method of testing hypothesis using is paneldata that researcher reviewed information related to free cash flow, dividend policy, investment opportunities, opportunistic behavior of managers and value of companies and by using statistical tests at the level of 5 percent having expressed between free cash flow and opportunistic behavior with dividend policy there is a significant relationship. Also, there is a significant relationship Between the free cash flow, opportunistic behavior, dividend policy and investment opportunities with the value of the firm. But between free cash flow and investment opportunities was not found a significant relationship.

Keywords: Value of the firm, Free cash flow, Dividend policy, Investment opportunity set, Opportunistic behavi