دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زری بدیعی فرد، ۱۳۹۵

فهرست موضوعی قرآن و حدیث دراشعار مولوی و عطار

این پایان نامه، پژوهشی است پیرامون «فهرست موضوعی قرآن و حدیث در اشعار مولوی و عطّار». هدف از پژوهش پیش رو ضمن آشنایی با دو شاعر گران سنگ ادبیّات عرفانی، مولوی و عطّار، تهیّه¬ی فهرستی موضوعی براساس اشعار هردو شاعر و استفاده¬ی آنان از آیات کریمه¬ی الهی و احادیث معنوی می باشد. از آن جا که آیات قرآنی و احادیث معنوی در آثار هردو شاعر به صورت پراکنده است و دستیابی دانشجویان به این آیات و احادیث بسیار دشوار می باشد، لذا فهرست موضوعی آیات و احادیث براساس حروف الفبا تهیّه و تدوین شده است. این پایان نامه درسه فصل تدوین شده است. در فصل اول به کلیّات و مبانی نظری پژوهش پرداخته شده است. فصل دوم شامل فهرست موضوعی قرآن و حدیث در اشعار مولوی می شود و در فصل سوم به فهرست موضوعی قرآن و حدیث در اشعار عطّار و در پایان به نتیجه گیری کلّی پیرامون تحقیق پرداخته ایم.

کلیدواژه‌ها: مولوی، عطّار، آیات قرآنی، احادیث معنوی، فهرست موضوعی.

M.A. Thesis:

The Thematic Lexicography of Quran and Hadith in the Potry of Rumi and Attar

This thesis concerns subject indexing of Quran and Hadith (tradition) in Movlavi and Attar’s poems. The purpose of the study is to offer a thematic index of divine Quranic verses and spiritual traditions used by these outstanding poets. As Quranic verses and spiritual traditions have been disorganized in both poets’ works, their subject indexing was done alphabetically so as to make them readily available for students. The thesis is composed of three chapters. The first chapter deals with an overview and theoretical grounds of the study. The second one attends to subject indexing of Quran and Hadith in Movlavi’s poems. The third considers subject indexing of Quran and Hadith in Attar’s poems, bringing the study to a reasonable conclusion. Data collection techniques include the inductive approach and library research.

Keywords: Movlavi, Attar, Quranic verses, spiritual narrations, subject indexing