دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین داورزنی، ۱۳۹۵

اجتماعیات دردفتر چهارم ،پنجم وششم مثنوی معنوی

مولوی از آن دسته سخنورانی است که می‌شود به آن‌ها، شاعر جامع‌الاطراف اطلاق کرد. درست است که مولوی همواره به عنوان یک عارف و سرآمد صوفیان عالم مطرح بوده و بزرگ شاعر متصوّف ایران است، امّا شعر او، فقط عرفان محض نیست. او از جمیع جهات از دنیای بیرون و درون تأثیر پذیرفته و متقابلاً تأثیر گذاشته است. همان‌گونه که این بزرگ‌مرد عرصه‌ی ادب از معنویّت و باطن سخن می‌گوید، به همان اهمّیّت و تعمّق از جامعه و اجتماعیّات نیز صحبت به میان می‌آورد. جامعه‌ی ایرانی در یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌های خویش مقارن حمله‌ی خانمان‌سوز مغول و پس از آن، دچار آسیب‌های اجتماعی فراوانی می‌گردد که تمام آن‌ها در آیینه‌ی مثنوی وی بازنموده می‌شود. این پایان‌نامه در یک مقدّمه و چهار فصل تدوین شده است. فصل اوّل کلیات و مبانی نظری تحقیق، فصل دوم اجتماعیّات یا اندیشه‌های اجتماعی مولوی در دفتر چهارم، فصل سوم، اجتماعیّات یا اندیشه‌های اجتماعی مولوی در دفتر پنجم و فصل چهارم نیز به همان مضمون با این تفاوت که در دفتر ششم مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نتیجه گیری حاصل از کل پژوهش ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها: مولوی، مثنوی، اجتماعیّات، عرفان

M.A. Thesis:

social sciences in the fourth; fifth and sixth book of mowlana's masnavi manavi

Rumi is one of those speeches that they poet Jamalatraf be called. It is true that Rumi has always excelled as a mystic and Sufi mystic poet and great scholar was brought to Iran, but his poetry, not just mystical. He influenced all aspects of life inside and outside and mutually affected. As the giant arena of literature speaks of spirituality and reality, the importance of community and social talk and meditation brings. Iranian society is one of its turbulent periods coincide devastating Mongol invasion, then, is a great social damage, they represented all the coins in the mirror of his Masnavi. This thesis has been developed in an introduction and four chapters. General and theoretical foundations of the first season, second season Rumi social sciences or social ideas in the office quarter, third quarter, social sciences or social ideas of Rumi in the fifth volume and the fourth quarter of the same theme the difference is that in the sixth has been examined and conclusions of the study have been presented at the end.

Keywords: Rumi's Masnavi, social sciences, mysticism.