دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین مهریزی، ۱۳۹۵

نوآوری و تقلید در شعر رهی معیری و هوشنگ ابتهاج

این پایان نامه، پژوهشی است پیرامون «تقلید و نوآوری در شعر رهی معیری و هوشنگ ابتهاج». تقلید در لغت یعنی چیزی را ملازم کسی قرار دادن و قلاده در گردن کسی انداختن و مجازاً به معنی پیروی کسی بی‌دریافت حقیقت آن و نوآوری به کارگیری ایده‌های نوین ناشی از خلّاقیت است. هدف از پژوهش پیش رو، آشنایی با دو شاعر و غزل‌سرای بزرگ معاصر، رهی معیری و هوشنگ ابتهاج و چگونگی و میزان تقلید آن‌ها از گذشتگان و معاصران خود و بررسی میزان نوآوری است که ایشان در شعر خود آورده‌اند. این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است و به ترتیب پس از تبیین مسأله و کلیات تحقیق، در فصل اول نگاهی گذرا به زندگی و آثار رهی معیری و هوشنگ ابتهاج داشته، فصل دوم تقلید و نوآوری در شعر رهی معیری است. در فصل سوم به بررسی تقلید و نوآوری در شعر هوشنگ ابتهاج پرداخته شده و فصل چهارم به مقایسه‌ی دو شعر از نظر میزان و چگونگی تقلید و نوآوری آن‌ها از دیدگاه‌های مختلف می‌پردازد و نهایتاً نتیجه گیری تحقیق می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت استقرایی و به شیوه‌ی کتابخانه‌ای است. جامعه‌ی آماری، آثاراین دو شاعر است و تحلیل‌ها و تفسیرهایی که بر آن‌ها نوشته شده است.

کلیدواژه‌ها: رهی معیری، هوشنگ ابتهاج، میزان و کیفیت تقلید و نوآوری، مقایسه‌ی شعر رهی و ابتهاج

M.A. Thesis:

innoration & yepliction in the potry of rahi miayeri & hoshang ebtehaj

The dissertation research on "imitation and innovation Rahi Mo'ayyeri and H. delight in poetry." The word means something associated imitating someone putting the collar on the neck and throwing and figuratively means to follow someone who never get the truth innovation and deployment of innovative ideas arising from creativity. The purpose of this study, familiarity with contemporary lyric Dvshar, Rahi Mo'ayyeri and H. delight and the modality and emulate their predecessors and his contemporaries and the innovation they have brought in their lyrics. This thesis has been developed in four season respectively in the discuss the issue and an overview of research in the feirst quarter after a quick look at the life and works have been Rahi Mo'ayyeri and H. delight. The Second chapter reviews imitation and innovation in Stowe in the third quarter of the lyrics Rahi Mo'ayyeri imitation and innovation H. delight in poetry are discussed. Chapter fourth compare the two poets imitate and innovation in terms of how they look from a different perspective. And finally concludes the research. Data collection for inductive style library. The population of the works of these two poets and analysis and interpretations on which it is written.

Keywords: Rahi Mo'ayyeri, H. delight, the amount and quality of imitation and innovation, comparing Rahi's poe