دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: وحید معماری، ۱۳۹۶

بازتاب اندیشه های عرفانی در یکصد غزل برگزیده ی بیدل دهلوی

پرداختن به آموزه های عرفانی از دیرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان فارسی زبان بوده و بیدل دهلوی یکی از شاعران سبک هندی است که به طور خاص به این مهم پرداخته است. عرفان بیدل نه تنها با شیو? شاعران گذشته چون مولانا و حافظ، بلکه با هم عصران خود نیز تفاوت‌های چشمگیری دارد. عرفان او عمیق و گرم، اما اندکی تلخ است. او عاشقی واصل است که از درد و رنج عاشقی می‌گوید و راه سلوک را برای خواننده بازگو می‌سازد. اگرچه در عرفان پیرو وحدت وجود ابن عربی است، اما تصویرسازی‌های شاعران? او، هنگامی که با اصطلاحات و مباحث عرفانی درهم می‌آمیزد، فهم سخن را دشوار می‌سازد اما پس از گره گشایی، شوری در خواننده ایجاد می‌نماید. او عرفان و فلسفه را درهم آمیخته و به همین جهت شیو? تازه ای را معرفی نموده است. این پژوهش در تلاش است تا آموزه های عرفانی را در شعر بیدل دهلوی، این شاعر برجسته‌ی سبک هندی، مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این مقصود، یک‌صد غزل بیدل که در آن‌ها اصطلاحات و مفاهیم عرفانی بیش‌تری وجود دارد، انتخاب گردیده و پس از ارائ? مفهوم کلی و عرفانی هر غزل، به شرح واژه‌ها و اصطلاحات آن پرداخته شده و نمونه‌هایی از شعر شاعران دیگر آورده شده و پس از آن نیز برداشت بیدل از آن واژه ها در همان غزل، به طور خلاصه بیان شده است.

کلیدواژه‌ها: بیدل، سبک هندی، عرفان، عارف، سالک

Ph.D. Dissertation:

The reflection of mystical thoughts upon one hundred selected sonnets of Bidel Dehlavi

Addressing mystical teachings has been considred by many persian poets and author from the past and Bidel Dehlavi is one of the Indian style poets which specifically addresses this subjct. Althogh Bidel Dehlavi mysticism differs in the manner of the poets before him, such as Hafez and Maulana, it is also different from the poets of his time. His mysticism is deep and warm but it's a bit bitter. He is a lover who has come to God and says of the suffering of love to tells the reader how to do it. Though he is following God's uniqueness in the school(manner) of Ibn Arabi in mysticism, his poetic imagery blends with mystical terms and topics which makes it hard to understand but after the simplification, creates excitement in the readers. He combines mysticism and philosophy and Has introduced a new way. The purpose of this thesis is to study the mystical teachings and their method of application in the poem of Bidleh Dehlavi as one of the prominent Indian poets style. One hundred sonnet slected that there are more mystical corrections and concepts in them for reach this goal and have been brought Examples of poetry of other poets after presenting the mystical concept of each sonnets of Biddle Dehlavi. Also, Bidel's understanding of the use of these words is summarized in the same sonnet

Keywords: Bidel, Indian style, Mysticism, Mystic, devotee