دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدولی اله حسینی، ۱۳۹۵

بررسی امکان کاهش دز مصرفی علف کش ترفلان در دو شرایط کشت رایج و کشت با فواصل ردیف خیلی کم

امکان کاهش دز مصرف علف کش تری فلورالین در دو سیستم کاشت با فواصل ردیف خیلی کم و رایج در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در نزدیک شهرستان سبزوار در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای مورد بررسی سیستم کشت ( کشت با فواصل ردیف خیلی کم و کشت رایج) و دز مصرفی علف کش 0, 25, 50, 75 و 100% دز توصیه شده علف کش بود. فاصله ردیف در سیستم فواصل ردیف خیلی باریک 20 و درسیستم کشت رایج 70 و دز مصرفی علف کش 990 گرم ماده موثره در هکتار بود. نتایج نشان داد که حداکثر شاخص سطح برگ، ارتفاع گیاه، عملکرد الیاف ، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد وش در سیستم کشت با فواصل ردیف خیلی باریک مشاهده شد در حالی که تعداد شاخه جانبی، تعداد قوزه در بوته و وزن قوزه در سیستم کشت رایج بالاتر بود کلیه صفات مورد بررسی با افزایش دز مصرفی علف کش افزایش پیدا کرد. دز توصیه شده، علف کش بالاترین ارتفاع گیاه، تعداد شاخه جانبی، تعداد قوزه در بوته، وزن قوزه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد وش، عملکرد الیاف را داشت. درصد کیل تحت تأثیر سیستم کشت و دز مصرفی علف کش قرار نگرفت. سیستم کشت با فواصل ردیف خیلی باریک اختلاف آماری معنی داری بین توصیه شده و دز توصیه شده 75% از نظر عملکرد الیاف مشاهده شد اما در سیستم کشت رایج جهت حصول عملکرد الیاف دز توصیه شده علف کش باید مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها: پنبه، تراکم گیاهی، دزکاهش یافته علف کش، عملکرد الیاف

M.A. Thesis:

Possibility of low herbicide dose of Terfelan in conventional and ultra row spacing in Cotton

In recent year cotton production in ultra narrow row (UNR) considerably has been attend by farmer. A field experiment was conducted to study the possibly of reducing dose of terfelan in ultra narrow row and conventional cultivation system near sabzevar in 2016. The experimental design was factorial experiment based on randomized complete block design with 3 replication. Factors were system type (UNR and conventional) and herbicide dose (0, 25%, 50%, 75% and recommend dose). Intra row space was 20 and 70 cm in UNR and conventional system respectively and recommended dose was 990 g.ai. ha-1 of Terfelan as soil applied. Result showed that maximum leaf area index, plant height, lint yield, biological yield and cotton yield were observead in UNR and the highest lateral branch, boll number and boll weight was recorded in conventional planting system. All characteristic was increased by increasing of herbicide dose. Recommended dose had the highest plant height, number of branch, boll number, boll weight, biological yield, lint yield, cotton yield. Lint percent was not affected by cultivation system and herbicide dose. In UNR system there was no significant different between 75% and recommend dose for lint yield but in conventional system recommended dose of Terfelan need for achievement the optimum lint yield.

Keywords: Cotton, Low herbicide dose, Plant density, Lint yield