دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: غلامرضا عبدی، ۱۳۹۵

روایت گری وقصه پردازی در قران مجید

از اهداف خداوند در قرآن کریم، تربیت و معرفی الگوست و روایت‌ها و قصص قرآن بدون تخیل، دروغ و مبالغه در خدمت اهداف تربیتی و هدایتی قرآن قرار گرفته‌اند. بنابراین قرآن از عناصر روایت بهره می‌برد تا هدف تربیتی خود را دنبال کند و بیش از آن قصّه‌پردازی نمی‌کند. ساختار هندسی روایت و قصص قرآن به گونه‌ای ارائه شده‌اند که می‌توان بیشتر عناصر داستانی همچون شخصیّت، حادثه، گفت‌وگو، پی‌رنگ، زمان و مکان را در آن‌ها یافت و بررسی کرد. این عناصر با توجه به هدف و کارکرد قصّه‌ها در مواضع مختلف به گونه‌ای خاص به کار گرفته شده‌اند چنانچه سه مورد اول به طور برجسته در قصص قرآن به کار رفته‌اند، پی‌رنگ نیز باعث ارتباط محکمی میان اجزای قصص قرآن شده، اما دو مورد اخیر اهمیّت چندانی نداشته و کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. بنابراین هیچ‌یک از عناصر قصص در قرآن کریم مقصود با لذّات نیستند در تحقیق حاضر سعی بر آن است که علاوه بر بیان کلیّاتی راجع به روایت و روایتگری و تاریخچه‌ی آن بیان معنی و مفهوم قصّه، ساختار و ویژگی‌ها و اهداف قصص قرآنی و روش عرضه و عناصر قصص قرآن کریم بررسی شود.

کلیدواژه‌ها: قرآن، قصص، روایت، روایت‌گری، عناصر، داستان

M.A. Thesis:

Narration and telling stories in the Quran magid

One of the God's aims in Quran is training and introducing perfect model and all stories and narrations in Quran. Serve this purpose, without any fantasies, liesor boasting. So Quran uses narration forits training purpose and goes no furthur than that. Geometric structure of Quran stories are presented in away that one can find most of story elements such as characters, events, conversation, plot, thime and place. These elements are used differently in different positions. The firgt three elements are used in Quran stories boldly, plot has caused firm relation between Quran's story elements, but the last two ones have received less attention. So, none of story elements are important for themselves. In this reserch, firstly some general information about narration an hostory of it are presented and then structure, charactristics, goals of Quran stories and ways of presentation of these elements are investigated.

Keywords: Quran, stories, harrative, Narration, elements, story