دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا قلعه نوی، ۱۳۹۵

اندیشه های اجتماعی در اشعار نصرت رحمانی ، نادر نادرپور و هوشنگ ابتهاج

ادبیّات همواره جولان‌گاه مناسبی برای بیان اندیشه‌ها، احساسات و عواطف شاعران و نویسندگان بوده و هست. شاعر یا نویسنده، تجربه و احساسی را که با گوشت و پوست خویش لمس کرده در قالب الفاظ می‌ریزد و آن را چون تصویری پیش چشم خواننده به نمایش می‌گذارد. این اندیشه‌ها بر‌آمده از حوادث و رویداد‌هایی است که پیرامون زندگی آن‌ها رخ داده است. بی‌گمان ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... تأثیری مستقیم در نوع نگرش و عاطفه‌ی شاعر یا نویسنده دارد. از این روست که، مطالعه‌ی آثار ادبی این امکان را برای ما فراهم می‌سازد تا با فضای فکری جوامع در همه‌ی سطوح بیش از پیش آشنا شویم. در ایران، انقلاب مشروطه و کودتای 28 مرداد 1332 در کنار تحوّلاتی که در سطح جامعه‌ پدید آورد، در عرصه‌ی ادبیات نیز بی‌تأثیر نبود و با طرح مضامین اجتماعی، موجب تحول و تغییر سبک ادببات شد. رخدادهای دوره‌ی حکومت پهلوی، گرایش به رمانتیک جامعه‌گرا و در نتیجه تغییر سبک را در اشعار و برخی آثار گسترده‌تر کرد. در این دوره شاعران و نویسندگان بیش از پیش به بیان اندیشه‌های اجتماعی خویش پرداختند. امیرهوشنگ ابتهاج، نصرت رحمانی و نادر نادپور از پیشروان جریان شعری رمانتیک جامعه‌گرا در دوره‌ی معاصر و از روشنفکران سرخورده‌ی پس از کودتای بیست و هشتم مرداد سی و دو هستند که حوادث سیاسی- اجتماعی(به‌ویژه دهه‌ی سی) باعث شد به اجتماع و مردم روی آورند. در این پژوهش با با تکیه بر اشعار سه شاعر یاد شده، به بیان اندیشه‌های اجتماعی آنان در خلال آثارشان پرداخته‌ایم. این اندیشه‌ها را می‌توان در قالب مفاهیی چون نابرابری اجتماعی، تضاد طبقاتی، یاد کرد خفقان موجود در جامعه، ستایش آزادی، مبارزه با استبداد، صلح، اندیشه‌های اروتیکی، سمبول‌های اجتماعی،و ... خلاصه کرد.

کلیدواژه‌ها: اندیشه‌های اجتماعی، اجتماعیّات، امیرهوشنگ ابتهاج، نصرت رحمانی، نادر نادرپور، شعر

M.A. Thesis:

Social Thought Nusrat Rahmani٫ Nader Naderpoor and Hooshang Ebtehaj

Literature has always been a good outlet to express thoughts, feelings and emotions of poets and writers as well. These ideas arising from accidents and incidents that have occurred on their lives. Certainly, social values, cultural, political and direct impact on the attitudes and emotions of the poet or writer. That is why the study of literature provides us the opportunity to understand the mindset of societies at all levels than ever before. In Iran, the revolution and the coup of 28 Mordad 1332, alongside the changes brought about in the society, and with social themes in the literature, however, should not lead to transformation and change was Adbbat style. Events Pahlavi regime, romantic communitarian tendencies and thus change the style of poems and some larger works. During this period, poets and writers have more than ever to express their social ideas. Amir Houshang Ebtehaj, Nosrat Rahmani and Nader Naderpour of the pioneers of romantic poetry in the modern era of disillusioned intellectuals after the coup of August twenty-eighth and thirty-two socio-political events (especially thirties) led to the social and popular resort . In this study, based on poems by three poets learn, to express their social ideas through paid work. These ideas can be in the form of Mfahyy such as social inequality, class conflict, mentioning repression in society, praising freedom, fight tyranny, peace, ideas erotic, social symbols, and… summarized.

Keywords: social ideas, social sciences, Amir Houshang Ebtehaj, Nosrat Rahmani, a Nader Naderpour, poetry