دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بی بی سعیده کرابی، ۱۳۹۴

اثر دُزهای مختلف علف کش اتللو بر خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود در تنش خشکی

به منظور بررسی اثر غلظت¬های مختلف بقایای علف¬کش اتللو بر خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با 3 تکرار در گلخانه¬ی تحقیقاتی دانشگاه آزاد سبزوار در سال 1394 انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی عبارت بودند از غلظت¬های مختلف بقایای علف¬کش اتللو در خاک در 5 سطح: صفر (عدم مصرف علف کش) و 50، 75، 100 و 125 % درصد از دز توصیه شده، بود که تحت شرایط تنش خشکی و عدم تنش خشکی مورد بررسی قرار گرفت. پارامتر¬های مورد ارزیابی شامل: ارتفاع گیاه، وزن خشک ساقه، طول ریشه، وزن خشک ریشه، سطح ریشه، قطر ریشه، حجم ریشه، محموع طول ریشه، نسبت ریشه به ساقه و وزن ویژه ریشه بود. نتایج نشان داد که تفاوت معنی¬داری بین شرایط وجود و عدم وجود تنش خشکی وجود داشت. به¬طوری که از میان شاخص¬های اندازه گیری شده، به¬جز نسبت ریشه به ساقه، سایر تیمارها تفاوت معنی¬داری با تیمار شاهد نشان دادند. از سوی دیگر، نتایج به¬دست آمده از اثر غلظت¬های مختلف علف¬کش اتللو، حاکی از آن بود که با افزایش دز مصرفی علف¬کش تمامی ¬پارامترهای ارزیابی شده به استثناء نسبت ریشه به ساقه کاهش معنی¬داری نشان دادند. این در حالی است که در 125 درصد دز توصیه شده علف¬کش هیچ رشدی صورت نگرفته و گیاه به¬طور کامل از بین رفت.

کلیدواژه‌ها: بقایای علف‌کش اتللو، تنش خشکی، خصوصیات مورفولوژیکی ریشه، نخود.

M.A. Thesis:

The effect of different doses of Othello’s herbicides on pea root morphological characteristics under drought stress.

In order to study the effect of difference concentrations of herbicide residual of Othello on root morphological characteristics of chickpea in drought stress, a farctorial experiment in randomized design with three replication was carried out in greenhouse Islamic Azad University of Sabzevar. Experimental factors inchuded five simulated soil residual concentration of Othello (0, 50, 75, 100, 125 percentage of recommented dose) that were drought stress ( control and drought stress). Height steam, steam dry weight, root length, root dry weight, root area, root diameter, root volume, total root length, root/shoot ratio and specific root weight was determined. The result showed that drought had significant effect on root morphology characteristics. So that, drought stress had significant effect on all characteristics, exept root/shoot ration. Overall, results showed increasing Othello concentration decreased all characteristics, exept root/shoot ration. However, the 125 percent of recommended dose, had no growth and plant disappeared completely.

Keywords: herbicide residual of Othello, drought stress, root morphological, chichpea