دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عبدالرضا سعادتی، ۱۳۹۵

بررسی اندیشه های متناقض در حدیقه الحقیقه و دیوان سنایی غزنوی

این پایان نامه در برگیرنده ی نقد و بررسی اندیشه‌های متناقض در دیوان و حدیقه الحقیقه‌ی سنایی می‌باشد. به طور کلّی تناقض، متناقض نمایی در دو زمینه‌ی شعری و فکری قابل بحث و بررسی است. آنچه که امروزه تحت عنوان « تناقض نمایی » در ادبیات فارسی یاد می‌شود، در حقیقت زمینه ی شعری آن است، که آن هم در حوزه ی فنون و صنایع ادبی، ذیل « بدیع معنوی » و به عنوان یک فن یا آرایه ی ادبی شناخته می‌شود. امّا منظور از تناقض‌های موجود در زمینه فکری، در حقیقت همان سخنان و اندیشه‌های ضد و نقیض یک شاعر و یا نویسنده می‌باشد ،که نگارنده در این کار پژوهشی بدان پرداخته است، لذا با توجّه به این مطلب، نگاه حاکم بر این کار پژوهشی، نگاهی نقّادانه، آن هم از نوع ادبی(نقد ادبی ) خواهد بود. همان چیزی که متأسّفانه امروزه و در تحقیقات ادبی ما، غریب مانده و و کم تر مورد توجّه قرار گرفته است. این پایان نامه در پنج فصل، شامل: کلیّات تحقیق، مبانی نظری آن، زندگی، آثار و شعر سنایی، نمونه‌هایی از اندیشه‌های متناقض سنایی در حدیقه و دیوان و بالاخره نتیجه گیری، تنظیم گردیده است. در فصل چهارم که مهم ترین بخش این پایان نامه می‌باشد، موضع گیری‌های متناقض سنایی درباره‌ی عقل و دانش، فلسفه، شفاعت، قضا و قدر، مرگ و حیات و ... توضیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها: اندیشه‌های متناقض، نقد و بررسی، شعر و ادبیات، حدیقه و دیوان سنایی .

M.A. Thesis:

the investigation of paradoxical thoughts in hadiqat-al-haqiqa and sanais divan

This thesis includes a review and investigation of paradoxical ideas in Sanaii’s Divan(Poetical Works) and Hadighat-al-Haghigha. In general, contradictory, paradoxicality can be discussed in two poetic and intellectual basis. What is now known as "paradoxical" in Persian literature, in fact, is its field of poetry, which is also in the field of poetics and literary arts, under the "figurative rhetoric" and is known as an art or figures of speech . But the paradoxes in the intellectual field are, in fact, a poet’s or a writer’s contradictory words and ideas which the author of this research dealt with, so with this in mind, the dominant look in this research will be critical, a literary type (literary criticism), the same thing which has unfortunately been neglected in our literary research today, and less taken into consideration. This thesis has been set in five chapters, including: literature, its theoretical foundations , the Sanaii’s life and his works and poems, examples of Sanaii’s contradictory ideas in Hadighah and Divan and at last, the conclusions. In the fourth chapter which is the most important part of this thesis, Sanaii’s contradictory viewpoints are explained about wisdom and knowledge, philosophy, intercession, fate, life and death ,etc.

Keywords: paradoxical ideas, review, poetry and literature, Sanaii’s Hadighah and Divan