دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سوسن اربابی، ۱۳۹۵

بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی عصاره چوبک(Acanthe phyllum bracteatum) در طی تغلیظ

آکانتوفیلوم یا چوبک یکی از جنس های مهم تیره میخک است که در زیر تیره سیلنوئیده قرار دارد. ریشه این گیاه منبعی سرشار از ساپونین می باشد که از مهمترین و فعال ترین ترکیبات موجود در آن محسوب می شود. عصاره چوبک به علت حضور ترکیبات ساپونینی و صمغی در آن از توانایی امولسیون کنندگی برخوردار است. در این تحقیق و پژوهش به اندازه گیری ویژگی های فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی عصاره چوبک در طی تغلیظ پرداختیم. بعد از تهیه تیمارها، آزمون های کیفی مختلف شامل اندازه گیری pH ، دانسیته و رنگ سنجی و پارامترهای رئولوژی صورت گرفت. نتایج نشان داد که افزایش درصد پودر چوبک موجب کاهشpH عصاره چوبک می گردد. همچنین با افزایش مدت‌زمان تغلیظ و تبخیر آب، غلظت عصاره افزایش، دانسیته کاهش‌، بریکس افزایش، درخشندگی عصاره و مؤلفهL* کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها: عصاره چوبک، رئولوژی، فیزیکوشیمیایی

M.A. Thesis:

Physicochemical and rheological properties of Chubak (Acanthe phyllum bracteatum) extract during evaporation

Kantvfylvm or CHUBAK is one of the most important in the whole Dark Dark is Sylnvyydh. The root of this plant is a rich source of saponins, which is the most important and most active ingredients in it. CHUBAK extract due to the presence of saponins and resinous compounds that are capable of emulsifying properties. this research to measure the physico-chemical and rheological characteristics during the CHUBAK extract concentrated there. After taking treatments, different quality tests include measurement of pH, density and color measurement and rheological parameters was performed. The results showed that the increase of CHUBAK powder reduces the pH of the extract is CHUBAK. With increasing duration of condensation and evaporation of water, increase concentration, reduce density, Brix increases, luminosity L * Extract and component decreased.

Keywords: CHUBAK extract, rheology, physico-chemical