دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هنگامه جغتایی، ۱۳۹۴

بررسی فقهی در خصوص مسئولیت های ناشی از دروغ

دروغ، گناهى است بزرگ و کلید گناهان مى‏باشد و از نظر ارتکاب، آسان‏ترین گناه است و همه کس در خطر آن، قرار دارد. دروغ از بدترین معایب، زشت ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد است و بالطبع از کارهای زشت و ناپسند و عادت به آن از رذایل اخلاقی و از گناهان کبیره است و تا ضرورت و مصلحت مهمی در میان نباشد ، دروغ گفتن جایز نمی باشد. دروغ گو، چون فاقد دانش است مى‏خواهد نقص خود را به وسیله ادعاى دروغ جبران کند، چون فاقد شایستگى است؛ به دروغ مى‏خواهد خود را شایسته بنمایاند، چون فاقد ثروت است، چون فاقد فضیلت است، چون فاقد قدرت است، مى‏خواهد این خلأ خود را به وسیله دروغ پر کند.دروغ در دنیا و آخرت انسان را از رحمت الهی محروم می کند و در میان مردم بی اعتبار می نماید و اعتماد عمومی را سلب و جامعه را به بیماری نفاق دچار می سازد و از آفات زبان و خراب کننده ایمان است. فطرت بشرى از دروغ بیزار است و دروغ گو را پست و نابکار مى‏داند. عقل پاک و نیالوده، دروغ را زشت مى‏شمارد و دروغ گو را سزاوار تنبیه و کیفر مى‏داند. همه دین‏ها دروغ را حرام و ناروا گفته‏اند. زیان های دروغ در ابعاد اجتماعی و روانی ومالی و...برای شخص دروغگو و دیگران زیاد می باشد.

کلیدواژه‌ها: دروغ ، دروغگویی ، کذب ، گناه کبیره

M.A. Thesis:

Legal study on the risks of lies

Lie, sin is huge and is key in terms of committing sin, the sin is easy and everyone is at risk, it is. Lie of the worst disadvantages, ugliest sins and the source of many evils, and therefore the work obscene habit of moral vices and sins, and the necessity and importance of the interest is, lying is not permitted. Liar, because no student wants to defect to compensate by false claims as lacking merit, the lies will show themselves worthy, because no wealth, because without virtue, because without power,pests spoiling language and faith. Human nature hates lies and lies and evil knows post. Clean and unpolluted mind, ugly lie liar counts and deserves punishment and retribution knows. All religions prohibit false and unjust said. Lies in the social and psychological aspects and financial losses for the liars and others too much.

Keywords: lies, lies, lies, sins