دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا حکمت، ۱۳۹۴

بررسی مستندات احکام فقهی عصر غیبت

موضوع بررسی احکام عصر غیبت با توجه به اهمیت این دوران و غیبت امام عصر و نبود ایشان به جهت یاری مردم برای بهتر فراگیری احکام و روشن سازی احکام،از جمله مباحث بسیار مهم است.در این تحقیق ابتدا به بررسی این دوران(دوران غیبت امام)، پرداخته شده است وسپس هر یک احکام مورد بررسی (احیاء موات،ارث،جهاد،حج،حدود،خمس،زکات،قضا،نماز جمعه،ولایت فقیه،تجارت)به صورت خلاصه معرفی شده اند و در نهایت تفسیر و بررسی مستندات فقهی این احکام در زمان غیبت امام عصر(عج)،موردتوجه قرار گرفته است.روش گردآوری اطلاعات و تحقیق و پژوهش در این پایان نامه بر اساس مطالعات کتابخانه ای و با مراجعه به احادیث و روایات و نظرات اولیاء،علما و بزرگان دین می باشد.نتیجه ی نهایی این تحقیق و پژوهش مبین این مطلب است که در زمان غیبت امام باید برای فراگیری احکام به فقها و علما مراجعه نمود و از میان فقها باید تنها به کسانی که مکتب امام زمان علیه السلام را ترویج می کنند و محبت امام زمان (علیه السلام) را دارند و به عنوان شاگردان مکتب امام زمان( علیه السلام) و راه نمایان مردم به سوی او ( به سوی خود)، فعالیت می کنند، رو آوریم و آن ها را شناسایی کنیم و در احکام از دانشمندترینشان تقلید کنیم.

کلیدواژه‌ها: فقه،عصر غیبت،احکام.

M.A. Thesis:

The study for documentation of eslamic order absence age

This study aims to investigate "The major occultation" of Imam Mahdi ( PBUH ). As during this period 'Imam Mahdi ' is not present to solve people's problems and to make injunctions clear to them, the study of this period is of high importance. This article ,having studied the occultation , deals briefly with such Islamic injunctions as ; Resurrection of the Dead, Inheritance , Jihad , Hajj, the Quranic punishments, A fifth (of spoils). Legal alms, the Pre-eternal Decree, Friday prayers and Islamic Jurist Guardianship. The present paper , finally, pays attention to the analysis and investigation of juristic documentations of such injunctions during the Absence of Imam Mahdi. The data for this paper were gathered through library studies and through referring to the traditions, and the opinions of Islamic scholars and clerics. In conclusion the writer of this paper believes that in order to learn the injunctions, during the Occultation of 'Imam ' we must turn to Islamic Jurists and scholars, particularly those who preach Imam's school of thought and have a deep affection for him and who are known as Imam's true followers trying to guide people toward him. We will have to know such leaders, seek their help and follow the most knowledgeable of them.

Keywords: juridical,absence age,commandments