دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ملیحه رمضانی، ۱۳۹۵

جداسازی و خالص سازی آنزیم آلفاآمیلاز ترموفیل و امکان سنجی سنتز زیستی نانوذرات فلزی توسط آن

آلفاآمیلازهاازمهم ترین وبااهمیت ترین آنزیم هاصنعتی به شمارمی آیندواهمیت فراوانی دربیوتکنولوژی امروزی ایفامی کنند. اگرچه منابع مختلفی قادربه تولیدآلفاآمیلازهامی باشند، عموماآنزیم های مشتق شده ازمنابع میکروبی به ویژه منابع باکتریایی وازجنس باسیلوس ازجنبه های کاربردی وصنعتی دارای ارزش می باشندوبیشترموردمطالعه وبررسی قرارگرفته اند. ابتداسویه های باکتری اکستریموفیل ازمناطق صنعتی مختلف جداسازی وغربالگری شدند. دراین مطالعه سویه ی باکتریایی انتخاب شده مقاوم به حرارت بوده وتوانایی تولیدآنزیم آلفاآمیلازخارج سلولی وهم چنین توانایی سنتزخارج سلولی نانوذره ی نقره رادارابود. مطالعات تعیین توالی نشان گرشباهت بالای سویه باسویه ی باسیلوسی بود. بااستفاده ازکروماتوگرافی تعویض یونی وهیدروفوبی آلفاآمیلازحاصل خالص وسپس تعیین خصوصیت گردید. فعالیت آنزیمی به کمک روش برنفلدتعیین شد. دمای بهینه ی فعالیت این آنزیمC°70است. الکتروفورزباSDS-PAGEباندی راباوزن مولکولی67کیلودالتون نشان داد. الگوی غیرفعال شدن حرارتی برگشت ناپذیردرحضورکلسیم وEDTAبررسی گردید. ضمنافعالیت این آنزیم درحضورنمک های کلریدکلسیم، سدیم، منیزیم، پتاسیم، کبالت، آمونیوم، سورفاکتانت آنیونیSDS، شلاته کننده یEDTA بررسی شد. این آنزیم درحضورنمک های کلریدمنیزیم، پتاسیم، کبالت، آمونیوم، سورفاکتانت آنیونیSDSتاحدودی دچارکاهش فعالیت شد. شلاته کنندهEDTAوکلسیم تاثیرناچیزی راروی فعالیت آنزیم نشان دادند.

کلیدواژه‌ها: آلفاآمیلاز، باکتری ترموفیل، تخلیص، تعیین خصوصیات بیوشیمیایی

M.A. Thesis:

Isolation and purification of thermophilic -amylase and nanoparticle biosynthesis evaluation

Alpha amylase of the most important enzymes and play an important role in modern biotechnology. Although a variety of sources able to generate alphaamylase, Generally enzymes derived from microbial sources, particularly sources of bacteria of the genus Bacillus include valuable aspects. Furthermore industrial applications And more are being studied. In this study different strain of bacteria such as Extremophiles were isolated and screened of industrial zones. In this study bacterial strains were resistant to heat and had the ability to produce extracellular amylase and synthesize extracellular silver nanoparticles so that. Sequencing determination studies indicate high similarity to the Bacillus isolate. Using ion and hydrophobic exchange chromatography, the result alpha amylase was purred and then characterized. Enzyme activity was determined by using Bernfeld method and 70°C is the optimum temperature of enzyme activity. SDS-PAGE electrophoresis with molecular weight band67KDa Showed. The pattern of irreversible thermal inactivation in the presence of calcium and EDTA was investigated. The activity of this enzyme in the presence of calcium chloride, Amonium, sodium, magnesium, potassium, cobalt salts, Anionic surfactant SDS, and chelating EDTA was investigated. The activity of this enzyme in the presence of magnesium chloride, potassium, cobalt, Amonium salts, Anionic surfactant SDS was decreased. Chelating EDTA and calcium Low impact showed that the activity of the enzyme.

Keywords: Alpha – amylase, Termophil bacterial, Purification, biochemical characterization