دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مسعود حمیدنیا، ۱۳۹۵

مطالعه میزان شیوع سالمونلا تایفی موریوم در شیر های خام گاو عرضه شده به روش مولکولی و کشت در شهرستان سبزوار

خانواده انتروباکتریاسه از تعداد زیادی باکتری گرم منفی تشکیل شده که قرابت بسیاری با هم دارند. سالمونلاها باسیل‌های گرم منفی به اندازه 5ـ2 × 5/1ـ7/0 میکرون هستند که متعلق به این خانواده هستند. این میکروارگانیسم‌ها باکتری‌ انعطاف‌پذیری بوده و به آسانی با شرایط محیطی خود را هماهنگ می‌کند. آلودگی به سالمونلا در حیواناتی از قبیل گاو، اسب، خوک، سگ و گربه و گوسفند و طیور به کرات گزارش شده است و یکی از مسمومیت های شایع غذایی در دنیا،می تواند ایجاد نماید. بنابراین ما از دو روش PCR و کشت بر روی محیط کشت های مختلف میزان شیوع سالمونلا بر روی شیر گاو را در سبزوار مورد بررسی قرار دادیم نتایج ما نشان داد که 2/2%درصد مثبت، 6/96%منفی و 1/1%مشکوک است.

کلیدواژه‌ها: پی سی آر، سالمونلا، محیط کشت،شیر

M.A. Thesis:

Study of the prevalence of Salmonella typhimurium in the raw milk of cows٫supplied by molecular methods and culture in the city of Sabzevar

Entro bacteriace family is composed of a large number of gram-negative bacteria that have many affinities. Salmonella is a gram-negative bacilli 0/7-1/5×2-5 micron ,which belongs to the family. These microorganisms bacteria are flexible and can easily coordinate with your environment. Salmonella infection in animals such as cattle , horses ,pigs ,dogs and cats , sheep and poultry have been reported frequently And one of the world's food poisoning, can cause. So we PCR methods and different culture medium on the prevalence of salmonella on cows milk in sabzevar exmined our results showed that %2/2positive, %6/96 negative and %1/1suspicious.

Keywords: PCR, salmonella , culture , milk