دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: روشنک فلاحی، ۱۳۹۵

بهینه سازی محیط کشت باسیلوس آمیلولیکویی فاسینس جهت تولید آلفا آمیلاز

امروزه استفاده از بیوتکنولوژی در صنعت کاربرد زیادی دارد.یکی از کاربردهای صنعتی بیوتکنولوژی استفاده از میکرواورگانسم ها در تولید آنزیم هاست.برای تولید تجاری آنزیم ها استفاده از منابع باکتریایی و قارچی دارای مزایایی است.علاوه بر صرفه اقتصادی،در دسترسند و دستکاری آنها آسان تر صورت می¬گیرد. باکتری ها خانواده باسیلوس،گونه¬های مهمی در تولید صنعتی آنزیم¬ها هستند.یکی از آنزیم¬هایی که در صنایع مختلف از جمله مواد غذایی، پزشکی ، نساجی و ... کاربرد زیادی دارد،آلفاآمیلاز است.آلفاآمیلاز پیوندهای مجاورقندها در نشاسته را می شکند و آن را به واحدهای گلوکز، مالتوز ومالتوتریوز تبدیل می¬کند. باکتری باسیلوس آمیلولیکویی فاسینس گونه¬ی مهمی در تولید صنعتی آنزیم آلفاآمیلاز مقاوم به حرارت است که با تغییر برخی فاکتورهای محیطی می¬توان تولید آنزیم را توسط این سویه بهینه کرد.از اهداف بهینه¬سازی محیط،تولید محصولاتی با کارایی بالا در مقیاس زیاد با حداقل هزینه است. در این مطالعه تلاش شده با تغییر فاکتورهای محیطی، موجب بهینه¬سازی تولید آنزیم آلفاآمیلاز برای استفاده¬های صنعتی شود.در این بررسی مشخص شد بیشترین سنتز آلفاآمیلاز توسط باکتری باسیلوس آمیلولیکویی فاسینس در محیط کشت با 6pH= و در زمان 48 ساعت پس از شروع واکنش، میزان نشاستهgr/lit 21/55، میزان عصاره مخمر gr/lit2 و مقدار کلسیم کلرید gr/lit 2باشد .با ایجاد شرایط فوق باکتری باسیلوس آمیلولبکویی فاسینس بیشترین عملکرد را در سنتز آلفاآمیلاز دارد.

کلیدواژه‌ها: بهینه‌سازی، آلفاآمیلاز، باسیلوس آمیلولیکویی فاسینس

M.A. Thesis:

Media optimization for α-amylase production by Bacillus amyloliquefaciens

Employing biotechnology in industry is very common in the current age. One of the industrial functions of biotechnology is utilizing microorganisms in the production of enzymes. Using bacterial and fungal sources in the commercial production of enzymes has several advantages. In addition to being cost-effective, they are also easily available and manipulated. The bacillus bacteria is an important genus in the industrial production of enzymes. One of the most useful enzymes employed in different fields like food production, medicines, textile industry etc. is alpha-amylase. Alpha-amylase breaks the adjacent links of sugar in starch, turning it into units of glucose, maltose and maltotriose. The bacillus amyloliquefaciens is an important genus in the industrial production of heat-resistant alpha-amylase enzyme, and with altering some environmental factors, it would be possible to improve the enzyme’s production using this strain. Chief among the various aims of improving the environmental factors is a largescale production of the enzyme with high efficiency and minimum expenditure. In this study, attempts have been made to improve the production of this alpha-amylase enzyme for industrial purposes through altering the environmental factors. The study revealed that the highest amount of alpha-amylase synthesis was executed by bacillus amyloliquefaciens bacteria in a growth medium with pH=6 and in 48 hours following the start of the reaction, with the amount of starch, yeast extract and calcium chloride being 21.55 gr/lit, 2 gr/lit and 2 gr/lit, respectively. Providing said environment thus helps the bacillus amyloliquefaciens bacteria to play the highest function in the alpha-amylase synthesis.

Keywords: Optimization, alpha amylase, Bacillus amyloliquefaciens