دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی اردکانی، ۱۳۹۵

بررسی فقهی احکام وصیت نامه شهدای شهرستان سبزوار

ایثار و شهادت در شمار عالی ترین مفاهیم الهی و حاصل متعالی ترین ارزش هایی هستند که یک انسان می تواندکسب کند. این مفاهیم اثر گذار و تعالی بخش می توانند فرهنگ یک جامعه را به غایت تحت تاثیر قرار دهندو والاترین برکات را به ان ببخشند. پیام و ارمان شهدا به دلیل عظمت مرتبه ای که شهدا بدان دست یافته اندعالی ترین پیام هایی است که به انسان می رسد و چون از نهاد پاک ترین و بلند مرتبه ترین انسان ها برخواسته اند پیامی از جنس پیام انبیاء الهی است. شهدا فرزانگان و برگزیدگان نسل خود بوده اند و اصلی ترین پیام انها برای نسل امروز پیمودن همان طریقی است که خود طی کرده اند که طریق الی الله است. معنای این مسیر تبلور همه ی ارمان ها و اندیشه هایی است که انسان خدا جو جستجو می کند و شهدا از این منظر رسولانی هستند که پیام خدایی شدن و خدایی زندگی کردن را ابلاغ می کنند.در این پژوهش به احکام فقهی که در وصیت نامه شهدای سبزوار آمده ، پرداخته شده است .

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها : احکام فقهی ، شهدای سبزوار ، وصیت ، وصیت نامه ، ایثار و شهادت

M.A. Thesis:

Sabzevar city testaments of the martyrs of reviews legal provisions

These concepts can be influential and elite culture of a society profoundly affected by the supreme blessings to be forgiven Dhndv. Martyrs scholars of his generation were chosen and the main message for today's generation plying them the same way they have been through to God.Sabzevar have been discussed.

Keywords: Keywords: jurisprudence, martyrs of Sabzevar, wills, wills, sacrifice and martyrdom