دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ذبیح اله محمدی، ۱۳۹۶

ساختار مالکیت پیچیده و عملکرد شرکت با میانجی گری حاکمیت شرکتی

یکی از مقولات مهم در نظام راهبری شرکت، آگاهی از ساختار مالکیت و درجه‌بندی آن در مقیاس‌های استاندارد می‌باشد، تا با استفاده از آن بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار نظام راهبری شرکت را تدوین نمود. براین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ساختار مالکیت پیچیده بر عملکرد شرکت با نقش میانجیگری حاکمیت شرکتی است. این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر مبنای روش از نوع همبستگی است. روش مورد نظر برای انجام این تحقیق شبه تجربی و از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته)، در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. در این تحقیق برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. متغیرهای تحقیق حاضر عبارتند از: متغیر مستقل ساختار مالکیت پیچیده، متغیر وابسته عملکرد شرکت که از سه روش کیوتوبین، بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام سنجیده شده است ومتغیر میانجی حاکمیت شرکتی نیز با سه شاخص سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و اعضای غیرموظف هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل129 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران می‌باشد که طی دوره زمانی 1388 الی 1394 مشغول به فعالیت بوده اند. برای محاسبه فرضیه ها و آزمون آن‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که اولا ساختار مالکیت پیچیده بر عملکرد شرکت تاثیر معناداری دارد. ثانیا حاکمیت شرکتی(سهامداران نهادی، تمرکز مالکیت و اعضای غیرموظف هیات مدیره) با نقش میانجی می تواند رابطه بین ساختار مالکیت پیچیده و عملکرد شرکت تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها: ساختار مالکیت پیچیده، حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت

M.A. Thesis:

Complex ownership structure and performance of companies with mediation of corporate governance

One of the important issues in corporate governance is knowledge of ownership structure and its grading in standardized scale, so that it can be used to develop strategies for establishment of corporate governance. The concept of corporate ownership is the combination of stockholders. This means that different types of shareholder (institutional shareholders and personal shareholders) can create different ownership structures, in which the way each of these ownership structures is influenced by the company's performance is different. Accordingly, the main goal of the present study is to examine the complex ownership structure of the company with the role of mediation of corporate governance. The purpose-oriented research is a type of application based on a correlation-based approach. The method used to carry out this quasi-experimental and post-event (using past information) is in the field of evidence-based accounting research and is based on real information. The statistical population of this research includes 129 companies listed in the Tehran Stock Exchange which have been operating during the period from 2009 to 2016. SPSS and PLS software were used to calculate hypotheses and test them. The results of the research showed that, firstly, the complex ownership structure has a significant effect on the company's performance. Secondly, corporate governance (institutional shareholders, ownership concentration and non-executive members of the board mediate the relationship between complex ownership structure and corporate performance.

Keywords: Complex ownership structure, corporate governance, corporate performance