دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید جواد جلینی، ۱۳۹۵

بررسی مسئله هرزه نگاری با نگاهی به مبانی فقهی آن

پورنوگرافی یا هرزه نگاری یکی از جرائم مرتبط با محتواست که در تقسیم بندی حقوق موضوعه، در زمره جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی قرار دارد. پورنوگرافی در مفهوم عام به معنای تصاویر و محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می‌شود، این موارد در قالب نمایش، ارائه، تولید و تجارت محتویات مستهجن است. با پیدایش اینترنت، ضمن خارج شدن جرم پورنوگرافی از حالت کلاسیک، ابزار کارآمدی برای سوءاستفاده کنندگان جنسی پدید آمده است. این تکنولوژی مدرن ارتباطی موجب شده است حجم سوءاستفاده چند برابر شود و تعداد دریافت کنندگان تصویر و نیز حجم تصاویر مبادله شده به صورت غیرقابل تصوری افزایش یابد. در کشورهایی چون امریکا که برقراری روابط جنسی به امری عادی در محیط واقعی تبدیل شده و تا حدودی، محدودیت‌ها در نحوه روابط جنسی کاهش یافته، واژه بیشترین واژه‌ای است که در اینترنت جست وجو می‌شود. طبق آماری که چندین «سکس» سال قبل تهیه شده است، 25 میلیون امریکایی از مجموع افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، در هر هفته میان یک تا ده ساعت برای مراجعه به سایت‌های غیرمجاز یا سایت‌های جنسی وقت صرف می‌کنند و شصت درصد از سایت‌های اینترنتی که مورد مراجعه قرار می‌گیرند، سایت‌های جنسی است. عمده مجازاتهایی که برای این جرائم در نظر گرفته شده، عبارت‌اند از شلاق، حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی؛ اما در برخی موارد قانونگذار به قضات این اختیار را داده است که عمل مرتکب را از مصادیق فساد فی الارض تلقی کرده و حکم به اعدام صادر نمایند.

کلیدواژه‌ها: هرزه نگاری، مبتذل و مستهجن، پورنوگرافی، حق و حقوق، تحریک جنسی

M.A. Thesis:

Take the problem of pornography with its jurisprudence

Pornography or pornography-related offenses content of the division of law, one of the crimes agains.Pornography means images and content in general is mainly intended to provide sexual stimulation The items on display format, presentation, production and trade of pornographic content. With the advent of the Internet, pornography offense while out classic mode, efficient tool for sexual abusers has emerged. This modern technology is the communication will be several times the size of the abuse and the number of recipients and the amount of image. In countries such as the US which sexual relations have become somewhat commonplace in the real environment, restrictions , Sex word is the word that the Internet search. According to the statistics of several "sex" was developed years ago, 25 million Americans, individuals with Internet access , Between one to ten hours per week to spend time visiting pornographic or illegal sites And sixty percent of Web sites that are referenced, the sex sites. For these offenses are considered major punishments, including whipping, imprisonment, fines and deprivation of rights; But in some cases the legislator has the authority to judges Who commit acts of instances of corruption on earth and sentenced to death are considered.

Keywords: Pornographic, obscene, pornographic, rights, sexual stimulation