دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اصغر عباس آباد عربی، ۱۳۹۵

بررسی احکام حقوق حیوانات در فقه اسلامی

انسان تنها موجودی است که خداوند برای وی حق و تکلیف قرار داده است و تمامی مخلوقات دارای احترام و حقوقی می باشند؛ که انسان موظف است حقوق آن ها را رعایت نماید. و مجاز نیست هر نوع استفاده و بهره وری از آن ها داشته باشد. امروزه حقوق حیوانات و حفظ گونه های مختلف آن ها، از جمله مسائلی است که در سراسر جهان از جانب دولت ها و سازمان ها و عموم کسانی که به امور زیست محیطی و حمایت از حیوانات علاقمند می باشند، مورد توجه قرار گرفته است. از منظر فقهای شیعه حیوانات از حقوق مختلفی برخوردار هستند حق حیات حیوانات مورد احترام است و کشتن حیوانات جز در موارد خاصی آن هم برای استفاده ی معقول و منطقی اجازه داده نشده است. شکار و صید حیوان از روی تفریح و سرگرمی حرام است و برای شکار از نظر زمان و مکان و وسیله ی شکار محدودیت های وجود دارد. نفقه ی حیوان بر مالک واجب است. در بعضی موارد تأمین نفقه¬ی حیوان وظیفه ی حاکم شرع و در مواردی هم به صورت واجب کفایی بر عهده عموم مسلمین است. امنیت جسمی و روحی- روانی حیوان نیز یکی دیگر از حقوق حیوانات می باشد. بر این اساس استفاده و بهره وری بیش از توان حیوان و هر نوع رفتاری که موجب آزار و اذیت حیوان گشته، جایز نیست. دولت ها و نهادهای مردمی علاقه مند به حمایت از حیوانات، گاهی جلساتی در این خصوص برگزار می کنند، ولی امید زیادی برای رعایت این موضوع در سطح جهانی وجود ندارد؛ زیرا در جهانی که حقوق اولیه انسان ها نادیده گرفته می شود؛ امیدواری به رعایت حقوق حیوانات چندان مناسبتی ندارد، ولی این بدان معنا نیست که باید بی توجه بود؛ زیرا با اصلاح واجرای قوانین موجود یا وضع قوانین جدید و نظارت، کنترل و اجرای صحیح آن ها و گسترش این فرهنگ در بین محققان و دانشمندانی که با حیوانات سروکار دارند؛ می توان تا حد زیادی آزمایشهای علمی بر روی حیوانات را مدیریت کرد تا حیوانات تحت آزمایش، با حداقل درد در این آزمایش ها وارد شوند و در صورت لزوم در این مورد قوانین جامع جدیدی وضع شود.

کلیدواژه‌ها: اسلام، حیوانات، حقوق، فقه، حق حیات، حق زندگی

M.A. Thesis:

Investigating provisions related to animals in Islamic jurisprudence

Man is the only creature that God put him right and duty of all creatures with respect and are legal; that man is obliged to comply with their rights. And is not allowed any type of use and efficiency of them have. Shia scholars from the perspective of animals of different rights are the right to life is respected animals and killing the animals except in certain cases it is not allowed to use reasonable.Hunting animals is prohibited on recreation and hunting by hunting restrictions in terms of time, place and there. Alimony is incumbent on the owner of the animal. In some cases, providing the animal Nfqh¬Y duty of the judge and in some cases for obligatory upon all Muslims is sufficient. Physical and psychological safety of animal rights. is another animal. The use and efficiency over any type of behavior that is harassing the animal and the animal was not permissible. Governments and public institutions interested in the protection of animals, sometimes hold meetings in this regard, but there is not much hope for considering this issue at the global level, because in a world where basic human rights are ignored; hope to follow animal rights does not occasion, but this does not mean we should not be disregarded because the correct implementation of existing rules or new rules and supervision, control and its effective implementation and to promote this culture among researchers and scientists who deal with animals.

Keywords: Islam, animals, rights, law, the right to life, right to life