دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجتبی برزویی، ۱۳۹۶

ارتباط ارزشی اندازه گیری معیارهای عملکرد مبتنی بر حسابداری

پژوهش حاضربه دنبال بررسی ارتباط ارزشی اندازه گیری معیارهای عملکرد مبتنی بر حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . از بین شرکت های پذیرفته شدهه 137 شرکت به عنوان نمونه در دامنه زمانی (1394-1390) انتخاب شد. روش انجام آزمون فرضیه ها روش دادهای تابلویی می باشد که پژوهش گر با بررسی اطلاعات مربوط به معیار های عملکرد و بازده سهام به بررسی رابطه بین برخی معیار های عملکرد و بازده سهام پرداخته است و با استفاده از آزمون های آماری در سطح احتمال 5 درصد به این نتیجه رسیدند که سود عملیاتی ، سود خالص ، سود جامع و جریان نقد عملیاتی با بازده سهام رابطه معنا داری وجود دارد. اما فروش و سود قبل از مالیات با بازده سهام رابطه معنا داری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها: بازده سهام ، سود عملیاتی ، سود خالص ، سود جامع ، جریان نقد عملیاتی ، فروش

M.A. Thesis:

The value relevance of accounting-based performance measures

The present research seeks to investigate the relationship between the measurement of accounting performance metrics in companies listed in Tehran Stock Exchange. Of the accepted companies, 137 companies were selected as examples in the time domain (2011-2016). The method of conducting hypothesis testing is a panel methodology. The researcher has examined the relationship between performance criteria and stock returns by examining information about performance measures and stock returns and using statistical tests at a probability level of 5% It was concluded that there is a meaningful relationship between operating profit, net profit, comprehensive income and operating cash flow with stock returns. But there was no meaningful relationship between sales and profit before tax with stock returns.

Keywords: Stock return, Operating Profit , Net profit , Comprehensive Income, Operating cash flow, Sales