دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: مهنوش امینی، ۱۳۹۶

تصحیح و شرح نسخه‌ی خطی اخلاق الاولیا تالیف ملا ابوالحسن ابن محمد کاظم جاجرمی

میراث مکتوب ایران از طریق زبان فارسی، از گذشته به ارث رسیده است. این میراث، نسخ خطی ارزشمندی است که در طول زمان پراکنده شده‌اند که لازم است حفظ و نگهداری شوند. در این پژوهش، کتاب اخلاق‌الاولیا (نصیحت‌نامه) تألیف ابوالحسن جاجرمی، شاعر، ادیب و فاضل عصر قاجاریه مورد بررسی و تصحیح قرار گرفته است. این کتاب، مثنوی 350 بیتی است در علم اخلاق که مؤلف برای فرزندش نگاشته تا در تهذیب اخلاق او به کار آید. این تصحیح براساس نسخه‌ای که به خط خود مؤلف در سال 1239 هـ. ق نگاشته شده است، با مقابله‌ی چهار نسخه‌ی دیگر، صورت گرفته است و شامل یک مقدمه و سه فصل می‌باشد. در مقدمه به ضرورت احیای نسخه‌ی خطی اخلاق‌الاولیا اشاره شده است. در فصل یکم کلیات پژوهش آورده شده و فصل دوم شامل مبانی نظری پژوهش است و نگاهی مختصر به دوره‌ی زندگی، شعر و اندیشه‌ی ابوالحسن جاجرمی دارد. در فصل سوم متن کتاب اخلاق‌الاولیا تصحیح شده است و در پایان نتیجه‌ی تحقیق آمده است.

کلیدواژه‌ها: ابوالحسن جاجرمی، اخلاق‌الاولیا، نسخه‌ی خطی و تصحیح.

Ph.D. Dissertation:

Correction and Description, history and manuscript writing AlavlyaHasanibn Mohammad KazemJajarmi

Written heritage of Iran through the Persian language, is inherited from the past. This heritage is valuable manuscripts scattered over time that should be preserved. In this study, the book Akhlaqalavlya (Nsyhtnamh) Hasan Jajarmi writing, poet, scholar and accomplished the Qajar era have been investigated and corrected. The book, Masnavi 350 bit in ethics that the author wrote for his son to serve his moral edification. This correction by the author in 1239 of a copy of the line. AH is written, by tackling four different version, and includes an introduction and three chapters is taken. In the preface to the need to restore the linear version Akhlaqalavlya mentioned. In Chapter One and Chapter Two General study of literature is given brief look at the life, poetry and thought there Abolhassan Jajarmi. Akhlaqalavlya corrected text in the third quarter and the end result is.

Keywords: Hasan Jajarmi, Akhlaqalavlya, manuscripts and corrected.