دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: بهناز بهزادی فرد، ۱۳۹۵

بررسی میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی روستاهای دهستان قصبه غربی بخش مرکزی شهرستان سبزوار

آب از نخستین نیازهای زندگی و یکی از مفیدترین مواد طبیعت می باشد که برای زندگی انسان و تمدن او حیاتی است؛ لذا آگاهی از کیفیت آن برای هر مصرف کننده الزامی می باشد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین کیفیت میکروبی و شیمیایی آبهای آشامیدنی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان سبزوار بود. مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان سبزوار انجام شد. در این تحقیق، 30 نمونه برای بررسی کیفیت میکروبی و برای بررسی کیفیت شیمیایی مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 19 تحلیل گردید. بر اساس آنالیز آزمایش ها مشخص گردید که در تمام موارد، پارامترهای شیمیایی از قبیلPH، سختی کل، نیترات و نیتریت در حد استاندارد بود. از لحظ میکروبی هم 20 درصد نمونه ها حاوی کلی فرم بودن که آن ها هم مربوط به آب جاری روستا ها است. با توجه به این که کمیت و کیفیت قابل قبول آب آشامیدنی مسأله بسیار مهمی است که مردم با آن روبرو هستند و از طرف دیگر، با افزایش جمعیت و منابع آلاینده مانند صنایع و کشاورزی و گذشت زمان به مشکل جد ی تری مبدل می گردد، بهسازی منابع آب جهت جلوگیری آلودگی آب به سایر کلی فر مها و رعایت استانداردهای آب آشامیدنی جهت بهره برداری از منابع آب ضروری است.

کلیدواژه‌ها: آب آشامیدنی، کیفیت شیمیایی، کیفیت میکروبی، روستایی، سبزوار

M.A. Thesis:

check microbial and chemical drinking water western rural town central city of sabzevar

Water is one of the essential requirements of life and one of the efficient natural materials which is vital for the human life and civilization. Therefore, awareness of its quality is essential for any consumer. The aim of the present study was to investigate the microbial and chemical quality of drinking water of the rural areas of central sabzevar district, Iran. This study was conducted in the rural areas of the central parts of sabzevar district,: In this study 30 samples were tested To evaluate the microbiological quality and to examine the chemical quality and The results were analyzed using SPSS 19 software Findings: Based on the analysis of experiments it was found that in all cases, chemical parameters such as PH, total hardness, nitrate and nitrite was within standard limits In terms of the 20% of the samples contained coliform bacteria that it is also related to the water village The quantity and acceptable quality of drinking water is one of the most important issues that consumers are faced with. On the other hand, as the population grows, so does the industry and agricultural production, which over time it will become a serious problem and needs to be seriously dealt with. Improvement of water resources to prevent water pollution in other general immigration process and drinking water standards for exploitation of water resources is essential

Keywords: Drinking Water, Chemical Quality, Microbial Quality, Rural, sabzevar