دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین خبوشانی، ۱۳۹۵

تشخیص و تعیین مقدار کانامایسین بر مبنای اپتامر رنگ پیکو گرین و نانو ذرات طلا

امروزه بیوسنسورها کاربردهای وسیعی در شناسایی مواد شیمیایی دارد. این ابزارها روش های دقیق،سریع و در اغلب اوقات ارزان تری را نسبت به روش های آزمایشگاهی قبل در شناسایی مواد ارائه می دهند. بیوسنسورها از مکانیسم های مختلفی استفاده می کنند. یکی از این انواع بیوسنسورها، آپتاسنسورها می باشند که از آپتامرها برای شناسایی مواد استفاده می کنند. آپتامرها الیگونوکلئوتیدهای کوچک تک رشته ای هستند که به صورت ساختارهای سه بعدی خاص به مولکول های زیستی هدف نظیر اسید آمینه ها، داروها، پروتئین ها و دیگر مولکول ها با تمایل و اختصاصیت بالایی متصل شوند و به کمک شناساگرهای خاصی نظیر رنگ یا مواد فلور سنت باعث شناسایی مواد می شوند. کانامایسین، یکی از زیر مجموعه های مهم آنتی بیوتیک سفالوسپورین است، که به طور گسترده ای برای درمان عفونت های جدی ناشی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی با دخالت در سنتز پروتئین استفاده می شود. در این تحقیق ما، از رنگ پیکو گرین که یک کاوشگر سیگنال است به عنوان نشانگر فلورسنت، استفاده کرده و با طراحی آپتاسنسور فلورسانس جدید برای کانامایسین، به این نتیجه رسیدیم که این آپتاسنسور فلورسانس بسیار حساس و اختصاصی برای کانامایسین است

کلیدواژه‌ها: بیوسنسور-آپتامر- کانامایسین- پیکو گرین

M.A. Thesis:

detection and determination of kanamaycin based on aptamer٫picogreen and gold nanoparticles

The biosensor is used extensively in identifying chemicals. These methods smarter, faster and often cheaper than laboratory methods to identify materials offer. Biosensor various mechanisms they use. One of these types of biosensors, Opta sensors are used to identify aptamers that the materials they use. Aptamers are single-stranded oligonucleotides and small three-dimensional structures which are specific to the target biomolecules such as amino acids, drugs, proteins and other molecules with high affinity and specificity to be connected with the help of certain identifiers, such as color or fluorescent materials the materials are detected. Kanamycin, an important subset of aminoglycoside antibiotics, which are widely used for the treatment of serious infections caused by Gram-positive and Gram-negative bacteria by interfering with protein synthesis is used. In this study, we, the Pico green color that is a signal probe as fluorescent markers, used and new design for kanamycin Aptasnsvr fluorescence, fluorescence Aptasnsvr to the conclusion that this is a very sensitive and specific for kanamycin.

Keywords: biosensor,aptamer,kanamycin,picogreen