دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمد خسروجردی، ۱۳۹۵

بررسی فقهی ولیمه و اخذ هدیه و شادباش

هدیه که به آن کادو، تحفه، ارمغان و پیشکش نیز گفته می‌شود، نه فقط در جشنها و مناسبت های مختلف، بلکه بطور مطلق، در اسلام مورد سفارش و تأکید است. هدیه یکی از عوامل زدودن کینه و عداوت، ایجاد مهر و محبت و تحکیم پیوند برادری اسلامی است وفضیلت آن بیش از فضیلت صدقه است. هدیه از نظر انگیزه آورنده آن، انواعی دارد. برخی از هدیه‌ها در اسلام سخت نکوهش شده و حتی در بعضی از موارد، آورنده آن مستوجب کیفر الهی است. یک نوع هدیه دادن که بیشتر در عروسی‌ها از آن استفاده می‌شود شاباش است و آن پولی است که به عروس یا داماد موقع رقصیدن داده می‌شود. پولی که به عنوان شاباش دریافت می‌شود، دو صورت دارد: 1. اگر در ازای رقص باشد دریافت آن حرام است و در صورتی‌که صاحبان آن را می‌شناسند،باید به آنها برگردانند. 2. اگر به عنوان هدیه به عروس و داماد یا دیگر افراد باشد، که در این صورت دریافت آن حرام نیست. یکی از سنت‌های پسندیده اسلامی، اطعام نمودن به برادران دینی است. ولیمه دادن را نیز می‌توان نوعی هدیه در نظر گرفت که خود دارای قواعدی می‌باشد که به تفصیل در این پایان نامه به مسائل فقهی این موارد پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها: هدیه و شادباش، فقه، دین اسلام، صدقه، ولیمه، حلال و حرام

M.A. Thesis:

Legal reviews nutrition and getting gifts and greetings

Gifts that handsel , donation , present And offer so Called, Not only in festivals and various occasions, But in absolute terms, in Islam is order and emphasis . Gift remove one of the causes of hatred, Make love And strengthen the bond of Islamic brotherhood And its value is more than worthy charity. Gifts of the motives underlying it, , Is variety. Some of the gifts were blamed on Islamic hard And even in some cases, Its Creator God punished. A gift that most of it is used in weddings Is bravo And it is money that the bride or groom When dancing is. The money that is received as bravo, two forms: 1. If in exchange for dancing Get it is unlawful And if the owners knew it, Must be returned to them. . If as a gift to the bride and groom Or other persons, In which case it is not forbidden to receive. One of the good traditions of Islam, Feeding the religious brothers. Sup Can also be considered a gift That is their rules Which are detailed in this thesis These legal issues will be discussed.

Keywords: Gifts and greetings, Jurisprudence, Islam, Charity, Sup, Halal and Haram