دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اسماعیل بوستانی، ۱۳۹۵

مبانی فقهی قرض الحسنه در مذاهب خمسه

قرض الحسنه نوعی قرض است که در آن بهره‌ای در کار نباشد. در تعریف دیگر عقدی است که به موجب آن بانک‌ها (به عنوان قرض‌دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر در دستورالعمل ذیربط به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض گیرنده) به قرض واگذار می‌کنند. عبارت قرض الحسنه در قرآن وارد شده‌است و در مورد قرض‌دادن به خداوند است که قرآن آن را در مورد صدقه به کار برده است و منظور از آن قرضی است که چند برابر خود نزد خدا ثواب دارد. قرض با پیشینه‌ای به قدمت تاریخ کلیدی کارآمد برای گشایش مشکلات و موانع اقتصادی و اجتماعی بشر بوده و بیشتر از هر آئینی در مکتب مترقی اسلام مورد تأیید و پیرایش قرار گرفته است. همان گونه که در قرض و وام، مال از بین نمی‌رود و باز می‌گردد، بنابراین هرچه در راه خدا هزینه شود، باز می‌گردد. بلکه چندین برابر آن را به عنوان پاداش دریافت می‌کنید. خدای تعالی انفاق و هزینه‌ای را که مؤمنین در راه او خرج می‌کنند، قرض گرفتن خودش نامیده و این به خاطر سه چیز است: ?- می‌خواهد مؤمنان را بر این کار تشویق کند. ?- چنین انفاقی برای کسب رضایت خداست. ?- خدای سبحان به زودی عوض آن را چند برابر به صاحبانش بر می‌گرداند، علاوه بر آن اجر کریم می‌دهد؛ اجر کریم اجری است که در نوع خودش پسندیده‌ترین باشد و اجر اخروی همین طور است چون فوق تصور انسان است.

کلیدواژه‌ها: ربا، قرض الحسنه، قرآن کریم، مذاهب خمسه، وام

M.A. Thesis:

foundation jurisprudence of loan in religious khamse

Loan Typical The borrower is Where there is no interest. In other words, Contract that Whereby banks (As lender) Certain amount According to the criteria set forth The relevant instructions To natural or legal persons (As borrower) Cede to borrow. The term loan The Quran is And about Lend To God That the Qur'an it The charity has used And its purpose Loan that Your multiplier With God Is the reward. A borrower with a history as old as history Efficient key to open problems And economic and social obstacles People have And more than any Ritual Progressive Islamic school Confirmed And trimming Is located. As the In debt, Money will not be lost And returns, So whatever be spent in the way of Allah, It will return But many times it As a reward you will receive. God spend and cost That believers will spend in his way, Borrowing called himself This is due to three things: 1- It wants to encourage believers. 2- Such Charity For God's satisfaction. 3- Allah will soon change it Several times returns to their owners, In addition to the holy reward; The most desirable is in itself And the same is otherworldly rewards because This is the human imagination

Keywords: lucre, Loan, The Holy Quran, Khamse religions, debt