دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباس کاظمی، ۱۳۹۵

بررسی مبانی فقهی حقوقی وضعیت اموال مجرمین در بزهکاری سازمان یافته اقتصادی

امروزه بحث جرایم سازمان‎یافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی می‎شود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکل‎گیری این تشکل‎های مجرمانه به عمل آید و مبارزه‎ای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدت‎هاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاست‎گذاران ملی و بین‎المللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پول‎شویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پول‎شویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. جرایم اقتصادی با تاثیر بر سیاست های مالی، صنعتی، بازرگانی و تجارتی دولت جامعه را بطور مخفیانه و پنهان دسخوش تغییرات،آسیب ها و آشفتگی های ناخواسته می کند، بصورتی که در دراز مدت و احیاناً میان مدت آثار مخرب و غیر قابل کنترلی بر پیکره اقتصادی دولت و نظام بجای میگذارد که براحتی درمان پذیر نیست. جرائم اقتصادی آثار و پیامدهای متعددی دارند که بر اقتصادی و سیاست، اجتماع، نظام و... موثر هستند. جرائم اقتصادی با جرائم دیگر تفاوت های متعددی دارند که باعث تمیز بین آنها با جرائمی همانند جرائم علیه اموال، جرائم و مفاسد مالی، جرائم عمومی می شود.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

cheek the status of legal jurisprudence property in organized economic crhme

The base of Law and Jurisprudence properties convicts in the immoral organized economical. Nowadays the subject of organized crimes (national and high national) and also the paying attention has been entered to the new stage. In a way it's tried with varied ways to find more effective prevention to form these criminal groups and the decisive controversy acts with them. It's a long time the autonomous finding way to prevent the illicit earning has been performed by the national policy makers by the monetary and banking system that unfortunately that led to appear new criminal process as it called money laundering and it's cause to conflict with that people who want to do that action. However the range of against laws money laundering has trouble as the cause of the dramatic revolution of the money laundering and the World Bank because of appearing money and electronic banking to huge review for these measures and proceedings. Economical crimes cause the society government with prey changes, damages and unwanted chaos by the effecting on the financial, commercial and trade policies such that it causes bad effects on the economical government during the period of time that it's not remediable easily. Economical crimes have many effects and consequences that they are effective on the economics, politics, society and government. Economical crimes differs from others crimes greatly that it causes to clear between others crimes such as: crimes against properties, financial corruption and public crimes.

Keywords: properties convicts, convict, economical crime, economical corruption, Law and Jurisprudence, prope