دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا گوداسیایی، ۱۳۹۵

بررسی فقهی مساله ی جراحی زیبایی

جراحی زیبایی، به اعمال جراحی پزشکی می‌گویند که برای تغییر و زیباسازی یا رفع آسیب‌های ظاهری بخشی از صورت یا بدن انجام می‌شود. تمایل به زیبایی یک خواسته درونی و فطری بشر است که همواره در طلب آن می باشد. هدف تحقیق تبیین فقهی مساله ی اَعمال جراحی زیبایی جهت ارائه دیدگاه‌های فقهای سنی و شیعه در این زمینه می‌باشد.تردید های اساسی که در مشروعیت اعمال جراحی زیبایی وجود دارد و با توجه به قصد معالجه و درمان در این گونه ها و نطریات فقهای شیعه و سنی در جواز اعمال جراحی زیبایی که به قصد زیباسازی انجام می گیرد از اهداف مهم این پایان نامه می باشد . عناوین موضوعات تحقیق پیرامون دیدگاه فقهاء نسبت به مشروعیت یا عدم مشروعیت جراحی زیبایی، جراحی زیبایی تغییر جنسیت و جراحی غیر زیبایی و بررسی ادله مساله جراحی زیبایی از منظر آیات قرآن ، روایات و احادیث و عقل و اجماع می باشد. در مشروعیت جراحی زیبایی فقهای معاصر در صورت عدم وجود خطر و ضرر جسمی برای فرد، آن را جایز اعلام نموده اند. فقهای اهل سنت و هم ففهای شیعه در صورتی که جراحی زیبایی برای فرد ایجاد ضرر و داشته باشد و ازطرفی آمیخته به حرام باشد آن را غیر مشروع می دانند.

کلیدواژه‌ها: جراحی زیبایی ، زیبایی ، فقه شیعه وفقه سنی

M.A. Thesis:

Juridical survey of beauty surgery issues

An inner desires and innate human desire for beauty is that it is always in demand. There is substantial doubt on the legitimacy of cosmetic surgery and cosmetic surgery procedures that permit theoretical Shia and Sunni scholars to beautify the main goals of this dissertation is done.

Keywords: cosmetic surgery, beauty, law, Shy hiatus from age