دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد استیری، ۱۳۹۵

مدیریت افزایشی سود، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

چکیده هدف این پژوهش، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود افزایشی بر چسبندگی هزینه¬ها می باشد. در این پژوهش سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل و چسبندگی هزینه¬ها به عنوان متغیرهای وابسته و فشردگی سرمایه شاخص کیوتوبین به عنوان متغیرهای کنترلی می‎باشند. جامعه آماری پژوهش حاضر با توجه به موضوع و کاربرد آن شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این پژوهش تعداد نمونه‎های انتخاب شده 108 شرکت بوده است. داده¬های این پژوهش با استفاده از اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال ???8 تا پایان سال ???3 به صورت یکساله جمع¬آوری و نتایج آزمون فرضیه‎ها ارائه شده است. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه‌ اول از تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج پژوهش در مورد فرضیه اول نشان می‌دهد که مدیریت سود موجب کاهش چسبندگی هزینه می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که متغیرهای حاکمیت شرکتی همچون : درصد مالکیت عمده ? اندازه هیات مدیره ? درصد مالکیت نهادی ? استقلال هیات مدیره دارای اثر کاهنده ای بر چسبندگی هزینه می باشند. همچنین بر اساس نتایج فرضیه سوم سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه میان مدیریت افزایشی سود و چسبندگی هزینه تاثیر گذارهستند

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: حاکمیت شرکتی، مدیریت سود ، چسبندگی هزینه‌ها

M.A. Thesis:

Earnings Management٫ Corporate Governance and Cost Stickiness

Earnings Management, Corporate Governance and Cost Stickiness abstract the purpose of the present study was to investigate the effect of corporate governance and management of increasing interest on cost stickiness. In the present study, the mechanism of corporate governance and interest management were considered as the independent variable while cost stickiness was chosen as the dependent variable. Moreover, capital deepening as presented by Quitobin index was the control variable. The statistical population for this study included all the firms active in Tehran Stock Exchange.. From among these firms, a sample of 108 ones were randomly selected and included in the study. All the necessary data related to these companies from 1388 to 1394 were extracted from the available data at Tehran Stock Exchange. The collected data were subjected to different statistical analyses to test the hypotheses of the study. The results of the multiple regression analysis run on the data showed that the management of interest reduced the cost stickiness. As to the second hypothesis, the results obtained indicated that the corporate governance variables including : percent majority ownership,size of board of director, percentage of institutional ownership, and the independence of board of directod reduced cost stickiness significantly. Finally, the results of statistical analyses for the third hypothesis revealed that corporate governance mechanisms had some effects on the relationship between the management of increasing interest and cost stickiness. .

Keywords: Key words: corporate governance, interest management, cost stickiness