دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی رودسرابی، ۱۳۹۵

بررسی فقهی آیت الکرسی

آیت‌الکرسی به سید آیات قرآن کریم مشهور است، به گفته برخی سیادت خویش را از بیست‌ویک بار تکرار نام خداوند که در آن آمده است، گرفته. عظمت و بزرگی این آیه شریفه شاید از ظرفیت بی‌بدیل خویش نسبت به سایر خلایق بوده باشد که همه آسمان‌ها و زمین مانندشی بسیار کوچکی در آن است. این آیه بخش کوچکی از تجلی عظمت خداوند را به ارمغان آورده است؛ و عظمت، سیادت، مدیریت، اثر بخشی و تأثیر گذاری در آسمان‌ها و زمین که بخش اندکی از اندرون آن هستند به اراده اوست. در اینکه آیت‌الکرسی یک آیه یا سه آیه است بین صاحب نظران اختلاف است و ثمره فقهی آن در مسئله نذر و اجاره و ... باید بررسی شود. تحقیق در آثار فردی، اجتماعی و فرهنگی آن می‌تواند برای تنویر افکار آحاد جامعه بسیار کارساز باشد. خصوصاً که امام معصوم (علیه‌السلام) فرموده‌اند: که آیت‌الکرسی را به دیگران آموزش دهید. یکی از مباحث دیگری که مورد کنکاش قرارگرفته بررسی فروعات فقهی مربوط به آیت‌الکرسی از مجامع فقهی است، که در فصل دوم به تفصیل دراین‌باره بحث شده است.

کلیدواژه‌ها: آیت‌الکرسی، آیات و روایات، فقه.

M.A. Thesis:

A Jurisdictional exploration in Ayat-ol-Korsi

Abstract: Ayat ul Kursi has been well known as the throne verses in Quran. As according to some people the lordship of its self has the God name been repeated 21 times in that. Maybe the hugeness of this verse is because of the big volume of that rather than other beings that it seems the all of the sky and earth are like an object against that verse. This verse shows the little of God glorious reflection and also hugeness, lordship, management and effectivness of sky and earth in that verse as the God will. There are some arguments between exporters that Ayat ul Kursi has one verse or three verses so their results should be examined as the in the subject of vow rent and… . It's so useful to research in the individual social cultural effects to illustrate the public thoughts in society. Especially pure Imam says: You should teach Ayat ul Kursi to other people. The another thing that has to seek in the Ayat ul Kursi verses is about the juridical branch examination that this subject has been discussed in the chapter 2 totally.

Keywords: Ayat ul Kursi, verses and narrations, jurisprudence