دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی فیضی کوشکی، ۱۳۹۵

توانایی مدیریتی و اجتناب مالیاتی

اامروزه طی دهه‌های اخیر یکی از مهم‌ترین درآمدهای دولت‌ها مالیات است. از طرفی شرکت‌ها همواره در پی کاهش مالیاتی هستند. اجتناب مالیاتی، از جمله روش‌هایی است که پرداخت‌کنندگان مالیات می‌توانند به‌منظور کاهش مبلغ مالیات از آن استفاده کنند که متأثر از عوامل گوناگون هستند. هدف اصلی پژوهش درباره تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به این منظور 89 شرکت طی بازه زمانی 1388-1392 را مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش اطلاعات از طریق نرم¬افزار E views تجزیه و تحلیل گردید. با توجه به روش‌های آماری انجام‌شده در سطح اطمینان 95/0 فرضیات مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های نشان می‌دهد که بین توانایی مدیریتی و نرخ مؤثر هزینه‌ی مالیات و تفاوت دفتری مالیات رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد، به عبارت دیگر توانایی مدیریتی موجب کاهش اجتناب مالیاتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها: توانایی مدیریتی، اجتناب مالیاتی، نرخ مؤثر هزینه مالیات و تفاوت دفتری مالیات

M.A. Thesis:

Managerial ability and Tax avoidance;

During last decades، one of main resources of governments revenues was taxes. On the other hand ، many firms are trying to reduce their tax. Tax avoidance is one way taxpayers use to reduce the amount of tax they have to pay which،in turn is affected by different factors. The main aim of the present study is to consider the influence of managerial ability on tax avoidance in firms which are accepted in Tehran Stock Exchange. To this end 89 companies were investigated between years 1388 to 1392. In this study data were analyzed through E views software. Based on statistical methods ،hypotheses were evaluated at reliability level of 95%.The finding suggest that there is a negative and meaningful relationship between managerial ability and effective tax rate(ETR)and Book-tax difference (BTD).In other words ،managerial ability leads to decrease of tax avoidance.

Keywords: Managerial ability، Tax avoidance، Effective tax rate and Book-tax difference