دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا غفوریان تفریحی، ۱۳۹۵

عدم تقارن اطلاعات و اجتناب از مالیات

هدف این پژوهش، بررسی رابطه¬ی بین عدم تقارن اطلاعات و اجتناب از مالیات در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به این منظور تعداد 85 شرکت طی سال های 1393-1389 به عنوان نمونه انتخاب شده است. داده¬های جمع آوری شده در خصوص متغیرهای پژوهش، با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر وابسته ی این پژوهش، اجتناب از مالیات می باشد که برای اندازه¬گیری آن از 2 معیار نرخ مؤثر مالیات نقدی و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعات و نرخ مؤثر مالیات نقدی ، رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد و بین عدم تقارن اطلاعات و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات، رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد. همچنین در شرکت هایی با شفافیت اطلاعات بیشتر، سهامداران نهادی بیشتر و استقلال هیئت مدیره¬ی بیشتر، بر اساس هر دو معیار نرخ مؤثر مالیات نقدی و تفاوت سود حسابداری و سود مشمول مالیات، بین عدم تقارن اطلاعات و اجتناب از مالیات رابطه¬ی قوی¬تری وجود ندارد. واژگان کلیدی : عدم تقارن اطلاعات، اجتناب از مالیات، شفافیت اطلاعات، سهامداران نهادی، استقلال هیئت مدیره.

کلیدواژه‌ها: عدم تقارن اطلاعات، اجتناب از مالیات، شفافیت اطلاعات، سهامداران نهادی، استقلال هیئت مد

M.A. Thesis:

Information Asymmerty and Tax Avoidance

The aim of this research was to study the relationship between Information asymmetry and tax avoidance in the companies is listed on the Tehran Stock Exchange. A total of 85 companies have been chosen as samples over the years 2010-2014. The collected data regarding the variables was examined by Multivariate Regression. The dependent variable was the tax avoidance. In order to measure it, two criteria of the cash effective tax rate and the difference between accounting profit and taxable profit were used. The results revealed there is a significant positive relationship between the information asymmetry and the cash effective tax rate. There is a significant negative relationship between Information asymmetry and the difference accounting profit and taxable profit. In companies with more Information transparency, more institutional shareholders and more independent Board of Directors, on the basis of two criteria of cash effective tax rate and the difference between accounting profit and taxable profit, there is no stronger relationship between the Information asymmetry and tax avoidance. Keywords: Information asymmetry, tax avoidance, Information transparency, Institutional shareholders, independent Board of Directors

Keywords: : Information asymmetry, tax avoidance, Information transparency, Institutional shareholder