دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالفضل وحدتی، ۱۳۹۴

حاکمیت شرکتی، حسابرس مستقل و تجدید ارائه صورت های مالی

در سالهای اخیر، تجدید ارائه صورتهای مالی بین شرکت های ایرانی بسیار رایج شده است به گونه ای که از تعدیلات سنواتی به عنوان یکی از عناصر نسبتا پایدار در گردش حساب سود (زیان)انباشته یاد می‌شود. این تعدیلات عمدتاً به دلیل اصلاح اشتباهات دوره گذشته است و موارد مربوط به تغییر روشهای حسابداری کمتر مشاهده می شود. این موضوع بر اتکاپذیری و توان اعتماد ارقام ارائه شده در صورتهای مالی بویژه رقم سود تأثیر دارد. در این تحقیق به بررسی حاکمیت شرکتی بر تجدید ارائه¬ی صورت¬های مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جامعه آماری تحقیق 47 شرکت طی سال های 1391 تا 1393 انتخاب شدند. ویژگی های حاکیمت شرکتی مورد بررسی عبارتند از استقلال هیات مدیره عامل استقلال هیات مدیره، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص کمیته حسابرسی نماینده ویژگی های کمیته حسابرسی ، نوع موسسه حسابرسی و تغییر حسابرس نماینده ویژگی های حسابرس بوده اند. فرضیه های تحقیق را با استفاده از روش رگرسیون در نرم افزار Eviews آزمون نموده ایم. یافته های تحقیق حاکی از این است که حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر بی نظمی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارد بنابراین حاکمیت شرکتی بر تجدید ارایه صورت های مالی که نشان دهنده بی نظمی در صورت های مالی است تاثیر معنادار نداشته است.

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی، بی نظمی حسابداری، تجدید ارائه صورت های مالی

M.A. Thesis:

Corporate governance٫ independent auditor and provide financial statements.

In recent years, restatements of financial statements are very popular among Iranian companies in a way that the annual adjustments are as a relatively stable flow of benefit accounts (loss) accumulated. Mainly, these adjustments are for correcting the financial errors of the previous periods and the changes in accounting methods have little part in it. This effect on reliable trusted on figures presented in the financial statements and effects on the amount of profit figure. This study investigated effect of corporate governance on the restatement of financial statement on the companies presented in Stock Exchange of Tehran. The study population is 47 companies which are selected during the years 2013 (1391) to 2015 (1393). Corporate governance features that are investigated are included the independence of review board, independence of the board of directors, audit committee independence and amount of expertise of the audit committee, audit committee characteristics representative, kind of audit firm. Research hypotheses are tested using regression test by Eviews software. The findings suggest that corporate governance doesn’t have a significant effect on accounting irregularities in companies listed on the Tehran Stock Exchange; therefore corporate governance doesn’t have significant impact on restatement of the financial statements that reflects the irregularities in financial statements.

Keywords: corporate governance, accounting irregularities, restatements of financial statements.