دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی یزدی مقدم، ۱۳۹۵

ویژگی های هیأت مدیره و هموارسازی سود

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره بر هموارسازی سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسید. تحقیق بر اساس شیوه جمع¬آوری داده¬ها، توصیفی- رگرسیونی از نوع علی پی رویدادی است و از نظر هدف نیز از نوع تحقیق کاربردی به حساب می¬آید. در راستای رسیدن به هدف پژوهش 5 فرضیه مطرح شده که تأثیر متغیرهای دوگانگی نقش مدیرعامل، اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره و تخصص اعضای هیأت مدیره را بر هموارسازی سود مورد بررسی قرار می¬دهد. برای انجام آزمون فرضیات تحقیق اطلاعات نمونه¬ای به حجم 93 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. شیوه نمونه¬گیری به صورت حذف سیستماتیک جامعه آماری و سپس تعیین حجم نمونه از طریق فرمول کوکران بود. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که فرضیات 1 تا 4 مبنی بر رابطه بین متغیرهای دوگانگی نقش مدیرعامل، اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره و درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره بر هموارسازی سود مورد تأیید قرار می¬گیرد. ولی فرضیه پنجم مبنی بر رابطه معنادار بین تخصص اعضای هیأت مدیره و هموارسازی سود رد شد. یعنی در این تحقیق تخصص اعضای هیأت مدیره بر هموارسازی سود تأثیرگذار نیست.

کلیدواژه‌ها: هموارسازی سود، دوگانگی نقش مدیرعامل، اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، درصد مالکیت اعضای هیات

M.A. Thesis:

Features of the board and smoothing

This study was conducted with the aim of investigating the impact of the board features on earnings smoothing in the companies listed in Tehran Stock Exchange. Based on the method of data collection, this research is a descriptive-regression study and of a causal and post-event type. Also, it is an applied study in terms of purpose. In order to achieve the research objective, 5 hypotheses have been proposed which examine the effect of the variables of CEO duality, board size, board independence, ownership percentage of board members and expertise of board members on earnings smoothing. To test the research hypotheses, the data of a sample of 93 companies was evaluated. The sample was selected through systematic elimination of the statistical population. Then, the sample size was determined using Cochran formula. The results of hypothesis testing demonstrated that hypotheses 1 to 4 indicating the relationship between the variables of CEO duality, board size, board independence and ownership percentage of board members with earnings smoothing are confirmed. But the fifth hypothesis suggesting the significant relationship between the expertise of board members and earnings smoothing was rejected. That is, in this study, expertise of board members does not affect earnings smoothing.

Keywords: Earnings smoothing, CEO duality, board size, board independence, ownership percentage of board