دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا مقتدایی فر، ۱۳۹۵

بررسی عشق حقیقی و مجازی از دیدگاه حاج ملاهادی سبزواری

بررسی عشق حققیقی و مجازی از دیدگاه فیلسوف بزرگ حاج ملاهادی سبزواری ج- عشق حقیقی و مجازی: چون عشق بر اساس کمال است، پس معشوق حقیقی همان کمال مطلق خواهد بود. اما در سریان عشق، در قوس نزول و صعود، طبعاً عشق هم دارای مراتب و درجات شده و عاشقها و معشوقها هم متفاوت خواهند بود و عشق برای هر موجودی نسبت به کمال آن موجود جلوه‌گر می‌شود. اما از آنجا که هر کمالی نسبت به کمال بالاتر از خویش ناقص است، عشق در هر مرتبه‌ای به مرتبه بالاتر از آن تعلق خواهد گرفت و چون بالاترین مرتبه کمال، کمال حضرت حق است پس معشوق حقیقی، ذات حضرت حق بوده و عشق حقیقی عشق به ذات او خواهد بود و بقیه عشقها و معشوقها به صورت مجازی و واسطه مطرح خواهند شد

کلیدواژه‌ها: عشق حقیقی -عشق - حب

M.A. Thesis:

Check real love and love٫ from the perspective of Hajj Molla Hadi Sabzevari

Dralm only true love that exists, Khdaast Vsayrshq love, love, love Hstndvatlaq Brghyrkhdashyh Yamjazy Yaghyrhqyqy is false because it is passion, not love.it is Zyadtrhm.virtual means love, true love that man has prepared the bridgehead to achieve, to true love Brsd.hkym sabzevari says virtual Mradazshq, love is the perfect man, and this success can be injection molded Vagrksy which in the transcendental attributes of the perfect man picked interest and love true love has gained the love of God's true love. Asma divine traits that he achieved. If Weaver Therefore Myshvdkh virtual love bridgehead to achieve true love, love the perfect man Mradayn that true love can be gradually increased.

Keywords: love, real and virtual, wise Sabzevari, vegetable forces, works Zatyh love, taste, appearance, Islam