دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه سادات علوی خوشحال، ۱۳۹۴

بررسی میزان املاح معدنی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کنگر

رادیکال های آزاد باعث ایجاد بیماری های زیادی در انسان می شوند.آنتی اکسیدان ها با خنثی سازی رادیکال‌های آزاد از یک طرف باعث کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و سکته می‌شوند و از طرف دیگر از پیشرفت سرطان ها جلوگیری می کنند برای جلوگیری از اکسیداسیون روش‌های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن آنتی اکسیدان های سنتزی می باشد. اما با توجه به این که آنتی اکسیدان های سنتزی اثرات نامطلوبی هم چون اثر جهش‌زایی و سرطان زایی در بدن انسان دارند، لذا تحقیق و بررسی منابع آنتی اکسیدان های طبیعی به منظور جایگزین کردن ترکیبات سنتزی ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش ابتدا گیاه کنگر بصورت خشک و منجمد با سه حلال آب، متانول و اتانول استخراج گردید. سپس میزان ترکیبات پلی فنلی و قدرت مهار رادیکال های آزاد عصاره هادر غلظت‌های 500،250،150،50 پی پی ام با تست فولین سیوکالتیووDPPH،اندازه گیری آهن مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره کنگر، میزان ترکیبات فنولی و فعالیت مهارکنندگی افزایش معنی داری نشان داد. بیشترین مقدار ترکیبات فنولی در نمونه منجمد عصاره متانولی کنگر با غلظت 250پی پی ام و بیشترین فعالیت مهارکنندگی رادیکالهای آزاد در نمونه منجمد عصاره آبی کنگر با غلظت 1000پی پی ام بدست آمد. میزان ترکیبات فنولیک و قدرت مهارکنندگی عصاره های مذکور با افزایش قطبیت حلال افزایش می یابد. حلال آب علیرغم راندمان بالا ترکیبات فنولیک کمتری را نسبت به حلال متانول استخراج کرد. در واقع حلال آب مواد جامد قابل استخراج بیشتری را در خود حل کرده است اما همه این ترکیبات لزوماً ترکیبات فنولیک نیستند. گیاه کنگر منبع خوبی از آهن دارند. گیاه کنگر در نمونه منجمد مقدار مواد معدنی آهن به حد بالایی رسید.

کلیدواژه‌ها: کنگر، قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد، ترکیبات فنولی، آهن

M.A. Thesis:

Investigation mineral and antioxidant activity in Cirsium extract (Circium Congestin)

Free radicals cause many diseases in humans. Antioxidants neutralize free radicals with one hand to reduce the risk of cardiovascular disease and stroke, and on the other hand they prevent the progression of cancer here are several ways to prevent oxidation that one of these is the addition of synthetic antioxidants. But according to the synthetic antioxidants adverse effects as a result of mutagenesis and carcinogenesis in the human body, so investigate sources of natural antioxidants to replace synthetic ingredients seem essential. In this study, the freeze-dried artichoke plants with three solvents water, methanol and ethanol were extracted. Then extract the polyphenolic compounds and free radical scavenging power 500,250,150,50 topic ppm concentrations Folin test Syvkaltyvv DPPH, measuring iron was measured. The results showed that with increasing concentration of artichoke extract, phenolic content and inhibitory activity increased significantly Dad.byshtryn amount of phenolic compounds in the sample Mnjmdsarh artichoke methanol at a concentration of 250 ppm and the highest inhibitory activity of free radicals in the sample concentration of 1000 ppm Kngrba blue Mnjmdsarh Was obtained. The phenolic compounds and inhibition of these extracts with increasing polarity of the solvent increases. Despite the high efficiency of water soluble phenolic compounds less than the methanol extract. The water solvent extraction of solids to dissolve. But all of these compounds are not necessarily phenolic compounds. Plant artichokes are a good source of iron in the sample frozen artichoke .gyah reached the upper limit amount of iron minerals.

Keywords: artichoke, free radical scavenging power, phenolic compounds, iron