دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فائزه سلیمانی، ۱۳۹۵

مطالعه ویژگی های میکروبی و شیمیایی آب های بطری شده ‌ی توزیع شده در شهرستان سبزوار

آب به عنوان نعمت الهی، موضوعی حیاتی در توسعه پایدار، کاهش فقر، گرسنگی، محیط زیست سالم و توسعه صنعتی و اقتصادی و نیز ضرورتی برای سلامت و بهداشت انسان هاست. در سالهای اخیر مصرف آب های بسته بندی شده علیرغم هزینه ای که برای خانواده ها به همراه دارد در حال افزایش است و با توجه به ضرورت سلامت آب در این تحقیق 5 مارک از مارک های آب های بسته بندی شده توزیع شده در شهر سبزوار به تصادف انتخاب و از لحاظ PH، سختی کل، سختی بر حسب کلسیم و سختی بر حسب منیزیم اندازه گیری شد. و نیز از نظر وجود کلیفرم بر روی محیط کشت اختصاصی بررسی گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، همه آزمایش ها نسبت به وجود کلیفرم منفی بودند. و در بررسی آب ها با PHمتر اگرچه Ph آب ها در رنج استاندارد بود ولی در نوشته های روی خود بطری با نتایج به دست آمده تفاوت های آشکاری دیده شد.در همچنین مقدار کلسیم و منیزیم بدست آمده تفاوت آشکاری با اعداد روی بطری مورد نظر دیده شد.و در همه نمونه ها مقدار کلسیم و منیزیم بیشتر از استاندارد بود.ومقدار سختی کل در یک نمونه بیشتراز دو برابر اعداد روی بطری بود.سختی کل بر حسب کربنات در تمام نمونه در حد استاندارد بود.

کلیدواژه‌ها: آب بسته بندی شده.سختی کل. کلی فرم.

M.A. Thesis:

study of microbial and chemical characteristics of bottle water distributed in sabzevar

Abstract Thesis (Including the summary, goals, procedures and results): Water as divine blessing, a critical issue in sustainable development and reduction of povery, Hunger, a healthy environment and industrial and economic development and the necessity for human health. In recent years, packed water consumption has increased despite associated of the cost for family.Considering the necessity of health of water, in this research 5 brands selected randomly of distributed brands in Sabzevar. And it measured of the PH, total hardness, calcium hardness and magnesium hardness that according to the obtained results all the water were negative to coliform existence. And evaluated water with PH meter showed that although PH of the water was in the standard range but their entries on bottles be seen with obvious differences. In evaluated by quantity of calcium and magnesium to were seen obvious differences from the numbers on bottles.And in all the samples, the quantity of calcium and magnesium was more than the standard. Also in a sample the quantity of total hardness was more than double of the numbers on bottles. Based on the carbonate the total hardness In all samples was within standard limits

Keywords: Water-packed -Total hardness -Coliforms