دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: میرزا جواد فرد کریمی، ۱۳۹۵

ارتباط استعداد ذاتی مدیریت با ریسک سقوط قیمت سهام

ساختارهای خاص فرهنگی در ایران و اثرگذاری آنها بر رفتارهای فردی و گروهی افراد به ویژه در بازار سرمایه، لزوم شناخت تئوریها و مدلهای تحلیلی و شناختی مالیه رفتاری را برای فعالان و دست اندرکاران بازار، اجتناب ناپذیر مینماید. امروزه ایده رفتار کاملاً عقلایی سرمایه گذاران که همواره بدنبال حداکثر سازی مطلوبیت شان هستند جهت توجیه رفتار و واکنش بازار، کافی نیست حتی شواهدی وجود دارد که بر اساس آنها بسیاری از الگوهای مالی رفتاری که ریشه در اعماق ذات افراد دارند، به سختی می توان با آموزش بر آن غلبه کرد. در این تحقیق به بررسی توانمندی مدیریت با ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جامعه آماری تحقیق 151 شرکت طی سال های 1388 تا 1392 انتخاب شدند. فرضیه های تحقیق را با استفاده از روش رگرسیون آزمون نموده ایم. یافته های تحقیق حاکی از این است که استعداد و توانایی مدیران بر ریسک و شکست قیمت سهام تاثیر معنی داری ندارد. به بیان دیگر مدیران با استعداد از استعداد و توانایی خود بر کیفیت گزارشگری مالی اثرات سو بر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ندارند.???

کلیدواژه‌ها: استعداد مدیران، ریسک سقوط قیمت، مالیه رفتاری.