دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رویا محسنی، ۱۳۹۶

ریسک مدیریت مدیرعامل و سیاست تقسیم سود

از آنجا که مدیران ارشد اجرایی می‌توانند بر سیاست¬های ریسک¬پذیری شرکت¬ها اثر داشته باشند. باید به این مهم توجه داشت که ریسک پذیری مدیران اجرایی شرکت ها چگونه منجر به ایجاد انگیزه¬هایی برای مدیران به‌منظور پرداخت سود سهام بدون توجه به اولویت¬های بازار می‌گردد، می¬توان انتظار داشت که ریسک مدیریت مدیر عامل بر سیاست های تقسیم سود اثرگذار باشد. هدف این تحقیق، بررسی ریسک مدیریت مدیرعامل و سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره ی زمانی 7 سال بین سال های 1388 تا 1394 می باشد. که تعداد 180 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید و تعداد مشاهدات1260سال- شرکت می باشد. به منظور آزمون فرضیه¬ها از مدل رگرسیونی چند متغیره بر مبنای داده-های ترکیبی (پانل دیتا) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، بین ریسک مدیریت مدیرعامل و سود تقسیمی رابطه¬ی معکوس و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: ریسک مدیریت مدیرعامل ، سود تقسیمی .

M.A. Thesis:

CEO Preferences Risk and Dividend Policy Decisions

Since CEOs can have effect on the firm's risky policies it should be noted that how CEOs' being risky can lead to creation of incentives for managers to pay dividends regardless of priorities in the market. It can be expected that CEOs' risk have influence on dividends' policies. The aim of this study was to investigate management risk and dividends of accepted companies in Tehran Stock Exchange over a period of 7 years between 2009 to 2015. 180 companies were selected as dominant ones and the number of observations in 1260 year company. Multivariate regression model based on combined data (panel data) is used to test the hypothesis. The results showed that, there is an inverse and significant relationship between risk management and dividend Director .

Keywords: Risk Management Director, dividends.