دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابراهیم فیروزابادی یزد، ۱۳۹۵

سرمایه فکری وچسبندگی هزینه ها

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین سرمایه فکری و رفتار چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق می باشد. در این تحقیق، رابطه سرمایه انسانی ، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی بر چسبندگی هزینه ها بررسی شده است. به منظور دسترسی به هدف بالا یک دوره6 ساله طی سال های 1388 تا 1393در نظر گرفته شد، که نهایتاً 109 شرکت از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در این مطالعه انتخاب شدند. متغیرهای مستقل این پژوهش سرمایه فکری می‌باشد که از سرمایه انسانی (HC) ، سرمایه ساختاری (SC) و سرمایه ارتباطی (RC) استفاده شده است. و متغیر وابسته، چسبندگی هزینه های فروش،عمومی و اداری بوده و متغیر کنترلی در این مدل تولید ناخالص داخلی می باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– رگرسیونی بوده و روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در پژوهش "دادههای پانل" است. نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین سرمایه انسانی و چسبندگی هزینه ها رابطه مثبت و معنادار و بین سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی با چسبندگی هزینه ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: واژه های کلیدی: سرمایه فکری - سرمایه انسانی- سرمایه ساختاری - سرمایه ارتباطی- چسبندگی هزینه ها

M.A. Thesis:

Intellectual capital and sticky costs

Main purpose this study is to examine the relationship between intellectual capital and adhesion behavior costs the company is listed on the Stock Exchange. In this paper, the relationship between human capital, structural capital and relational capital on costs stickiness is investigated. In order to access the target above a 6-year period 1388 to 1393 were years, the company finally 109 companies in Tehran Stock Exchange were included in our study. Independent variables of this research is the intellectual capital of human capital (HC), structural capital (SC) and relational capital (RC) was used. And the dependent variable, the adhesion of cost of sales, general and administrative and control variables in this model are GDP. The study was a descriptive study and regression statistical method used to test hypotheses in Research "panel data" is. The results suggest that a positive and significant relationship between human capital and bond costs between structural capital and relational capital is negatively correlated with stickiness costs.

Keywords: Keywords: Intellectual Capital, Human Capital, Structural capital, Capital communication, stickines