دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد منصوری، ۱۳۹۴

بررسی میزان وقوع و نوع باکتری های موجود در آپاندیسیت های مورد جراحی قرار گرفته در شهرستان گناباد

آپاندیسیت، التهاب آپاندیس و شایعترین عمل اورژانسی شکم محسوب می¬شود. روند شایع بیماری، تهاجم باکتریها به دیوار? آپاندیس می¬باشد. این پژوهش، با هدف بررسی میزان وقوع و نوع باکتریهای آپاندیس¬های جراحی شده، در بیمارستان 15 خرداد شهرستان گناباد انجام شد. در مدت 43 روز، به دنبال هر عمل جراحی در این بیمارستان، بلافاصله با استفاده از سواب، قسمتی از مخاط درون زائد? آپاندیس جدا شده، به محیط کشت TSA منتقل شد. محیط کشت¬ها 48 ساعت در دمای اتاق و سپس درون یخچال جمع¬آوری گردیدند. با انتقال نمونه¬ها به آزمایشگاه و انجام تست¬های بیوشیمیایی و PCR فرایند شناسایی باکتریها صورت پذیرفت. تحلیل نتایج نشان داد که بیشتر باکتریهای آپاندیس بی¬هوازی اختیاری، گرم منفی و از خانواد? انتروباکتریاسه هستند (88/5% گرم منفی در برابر 11/5% گرم مثبت). در میان باکتریهای گرم منفی E.coli با 34/6% میکروارگانیسم غالب بود. و پس از آن انتروباکتر(19/3%)، شیگلا (15/4%)، سیتروباکتر(11/5%) و سالمونلا (7/7%) بیشترین فراوانی را داشتند. تعداد بیمارانی که در بیمارستان مذکور، با تشخیص آپاندیسیت حاد تحت عمل جراحی قرار می¬گیرند سالانه یک نفر به ازاء هر 350 نفر برآورد گردید که از میانگین کشوری(یک نفر به ازاء هر 500 نفر) بالاتر است. این موضوع نیاز به بررسی بیشتری دارد با این حال، پیشنهاد می¬شود در مورد مراجعه¬کنندگانی که آپاندیسیت در آنها کاملاً محرز نیست، ابتدا تستهای تشخیصی دقیق به عمل آید تا حتی¬الامکان از بروز آپاندکتومی منفی که عواقبی به دنبال خواهد داشت جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها: آپاندیس، آپاندیسیت، باکتری، محیط کشت

M.A. Thesis:

investigating the amount of occurrence and type of bacteria in appendicitis surgery in the city Gonabad

Appendicitis is an inflammation of the appendix and is the most common abdominal emergency surgery. The most common process for it is the invasion of bacteria to the wall of the appendix. This study aimed to investigate the prevalence and type of bacteria in performed appendix surgery in 15 Khordad Hospital, Gonabad city. During a 43-day period after any surgery in this hospital, immediately using a swab, part of mucus in the appendix was transferred to TSA medium. The mediums were kept at room temperature for 48 hours then they were collected inside the refrigerator. After that, the samples were transferred to the laboratory and biochemical and PCR tests were performed in order to bacterial identification process. The analysis showed that most of the bacteria in the appendix are facultative anaerobic, gram-negative from Enterobacteriaceae family (88.4% gram-negative against 11.5% Gram-positive). Among gram-negative bacteria E.coli was the predominant Microorganism with 34.6%. And then Enterobacter (19.3%), Shigella (15.4%), Citrobacter (11.5%) and Salmonella (7.7%) were the most frequent. In this hospital the number of patients who diagnosed with acute appendicitis and operated at the surgery unit was estimated one per 350 people annual, that is higher than the national average (one per 500 people). However, this subject needs more study; it is recommended that for the clients that appendicitis is not completely clear, exact diagnostic tests should be conducted before appendectomy, in order to avoid negative appendectomy and its consequences

Keywords: The appendix, appendicitis, bacterium, medium