دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد محمدی جم، ۱۳۹۵

جلوه های اخلاق در فقه اسلامی

از میان مکاتب مختلف اخلاقی موجود، مکتب اخلاقی اسلام، واجد امتیازات و خصوصیات منحصر به فردی است که می تواند پیشاپیش همه ی مکاتب و علوم در هر زمان، نقش سازنده ی خود را ایفا نماید. بهترین دلیل برای همکاری دو علم فقه و اخلاق، داشتن موضوع مشترک (رفتارهای اختیاری انسان) است؛ به ویژه آن که برای قضاوت فقه و صدور حکم فقهی در عرصه های اخلاقی، موقعیت بسیار مناسب و آماده است و ضرورت نیز اقتضا می کند باب جدیدی به نام «فقه الاخلاق» یا «فقه اخلاقی» بنیان گذاری و به شکلی تخصصی و مطلوب به این زاویه از رفتارهای مکلفان به طور گسترده‌تر و عمیق‌تر پرداخته شود. خوشبختانه ما مسلمانان منبع عظیمى مثل قرآن مجید در دست داریم که مملو است از بحثهاى عمیق اخلاقى که در هیچ منبع دینى دیگرى در جهان یافت نمى‏شود. فقه اسلامی همواره در نیل و رسیدن انسان به سعادت جاوید یار و مددکار او بوده و با تأسی به اخلاق حسنه و تربیت انسانهای شایسته زندگی بشر را متحول نموده است. خلاصه این که با بهره مندی از دستورات اخلاقی و به کارگیری آن در فقه اسلامی می‌توان خوشبختی و سعادت انسان را در دو سرا (دنیا و آخرت) تضمین نمود. این پایان نامه شامل یک مقدمه و سه فصل می باشد که فصل اول اختصاص به کلیات اخلاق دارد. در فصل دوم اخلاق از منظر قرآن و روایات مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. و در فصل سوم جلوه های اخلاق در فقه اسلامی که شامل چهار بخش می باشد که در بخش اول جلوه های اخلاق در عبادات و در بخش دوم جلوه های اخلاق در عقود و در بخش سوم جلوه های اخلاق در ایقاعات و در بخش چهارم جلوه های اخلاق در احکام و در آخر فصل, نتیجه گیری و منابع و مآخذ استفاده شده در تمام پایان نامه به رشته ی تحریر درآمده است.

کلیدواژه‌ها: فقه اسلامی، اخلاق، عبادات، عقود، ایقاعات و احکام

M.A. Thesis:

Legal documentation of ethics in Jurisprudence

Among the various schools of moral, Islamic ethics, privileged and unique characteristics that can advance all schools and science at any time, to play its constructive role. The best reason for cooperation between jurisprudence and ethics, a common theme (optional human behavior) is Especially for judgment and sentencing jurisprudence in the field of moral theology, the location is very convenient and ready And the need demands a new chapter called "Fiqh al-Akhlaq" or "moral law" founded And specialized in a way favorable to the angle of the behaviors required to be addressed more broadly and more deeply. Fortunately, we Muslims are a huge source like the Holy Quran that is full of deep moral arguments that can not be found in any source other religions in the world. Islamic jurisprudence and that man always achieve eternal salvation was his helper and inspired by good people good morals and upbringing of human life has changed. In short, with the benefit of moral rules and their application in Islamic jurisprudence can Human happiness in both worlds (this world and the Hereafter) is ensured. The thesis contains an introduction, three chapters is that the first chapter is devoted to an overview of ethics. In the second chapter of the Quran and the traditions of ethics has been discussed. And in the third quarter effects ethics in Islamic jurisprudence, which consists of four parts in the first chapter of ethics effects in worship and in the second part effects ethics in contracts and the third part in the Rhythmic effects ethics and in the fourth effects ethics rules and in the last chapter, conclusions and references used in all major written thesis.

Keywords: Keywords: Islamic jurisprudence, morality, worship, contracts, unilateral legal acts and provisions