دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی گرایلی، ۱۳۹۴

ردیابی ژن های آنتروتوکسین Aو B استافیلوکوکوس اورئوس در قصابی های شهرستان سبزوار

چکیده هدف از این مطالعه جدا سازی استافیلوکوکوس اورئوس از گوشت های عرضه شده در قصابی های شهر سبزوار و شناسایی ژن های آنتروتوکسین A وB استافیلوکوکی به روش PCR وبررسی خطرات آن بر جامعه است . 12 جدایه استافیلوکوکوس از 42 نمونه سوآب گوشت تهیه شده جدا گردید. با انجام رنگ آمیزی گرم ، تست کاتالاز ، تستDNase و مانیتول و کشت در محیط های سالت آگار و مک کان کی 12 نمونه (57/28 %) از 42 نمونه های میکروبی به عنوان استافیلو کوک شناخته شدند که 8 مورد (04/19%)استافیلوکوکوس اورئوس و 4 مورد (53/9%) از سایر گونه های استافیلوکوک ها بودند. استخراجDNA به روش جوشاندن در حضور KOHو ردیابی ژن های آنتروتوکسین A وB استافیلوکوکی به روش PCR انجام پذیرفت . با عنایت به نتایج بدست آمده و به لحاظ اهمیت آنتروتوکسین های استافیلوکوکی در ایجاد مسمومیت های غذایی و به خطر افتادن سلامت جامعه پیشنهاد می گردد گوشت مورد استفاده در منازل از قصابی ها و هایپرمارکت های بهداشتی و مجاز تهیه گردد. همچنین عرضه و انتقال آن به قصابی ها و فروشگاه های عرضه گوشت و نگهداری این محصولات در وضعیت سرما و طبق قوانین و پروتوکل های بهداشتی صورت گیرد.در عین حال بایستی به تولیدگنندگان و کارگران این مراکز آگاهی لازم از طریق کلاس های آموزشی داده شود و نسبت به خطرات تهدید کننده سلامت جامعه دانش کافی و مفید در اختیار نیروی انسانی شاغل در چرخه تولید و توزیع گوشت قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: استافیلوکوکوس اورئوس ، PCR ، ژن آنتروتوکسین A وB ، استخراج DNA

M.A. Thesis:

Tracking staphylococcus aureus Enterotoxin Aand B genes in butcherys of Sabzevar by PCR

Abstract This study aims at separating Staphylococcus aureus from the meat supplied in Sabzevar's butcher's shops , detecting Staphylococcic A and B Enterotoxins genes through PCR method , and checking its dangers on society. 12 types of Staphylococcus were separated from 42 types of prepared meat Swab. By doing Gram coloring , Catalase test , DNase test , Manitol , and culturing in salt phenol red agar and Macconkey agar , 12 types ( 28.57%) of 42 microbial types were identified as Staphylococ that 8 types were Staphylococcus aureus and 4 types were from other types of Staphylococs. DNA extraction was done by boiling in presence of KOH and Staphylococcic A and B Entrotoxin genes were tracked by PCR method. According to the obtained results and due to the importance of Staphylococcic Enterotoxins in poisoning foods and endangering the community health , the suggestion is to get the home meat from hygienic and licensed butcher's shops and hypermarkets . In addition, meat is supplied , carried to the butcher's shops and meat sellers , and kept in cold temperature according to the health rules and protocols. However, these centers producers and workers should be necessarily informed with training courses and the manpower who works in the meat production and distribution cycle should be provided with the sufficient , useful information about the threatening dangers to the community health.

Keywords: Keywords: Staphylococcus aureus , PCR , A and B Enterotoxin genes , DNA extraction