دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سید محمد مختاری حسینی، ۱۳۹۵

استخراج عصاره متانولی گل زیرفون (tilia plathyphyllos scop) و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و پایدار کننذگی آن در روغن سویا در طی نگهداری

برای جلوگیری از اکسیداسیون روغن ها روش های متعددی وجود دارد که یکی از این موارد افزودن آنتی اکسیدان های سنتزی می باشد. اما با توجه به این که آنتی اکسیدان های سنتزی اثرات نامطلوبی هم چون اثر جهش زایی و سرطان زایی در بدن انسان دارند، لذا تحقیق و بررسی منابع آنتی اکسیدان های طبیعی به منظور جایگزین کردن ترکیبات سنتزی ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش ابتدا عصاره متانولی گیاه زیرفون استخراج گردید. سپس عصاره استخراج شده در غلظت های مختلف (100، 200، 400 و 800 پی پی ام) به روغن سویا تصفیه شده فاقد آنتی اکسیدان افزوده شد و هم چنین پایداری اکسایشی نمونه ها در دمای 65 درجه سانتیگراد به مدت 3 روز از طریق اندازه گیری اندیس پر اکسید، اندیس TBA و اندیس اسیدی و در نهایت با فعالیت آنتی اکسیدان سنتزی BHT به میزان ppm200 مقایسه گردید. به طور کلی نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره زیرفون در روغن سویا از 100 تا 800 پی پی ام در یک زمان نگه داری ثابث، شاخص پایداری اکسایشی، میزان ترکیبات پلی فنلی و فعالیت مهارکنندگی رادیکال های آزاد در روغن افزایش یافته در حالی که اندیس پر اکسیدو اندیس TBA کاهش پیدا کرد. نتایج حاصل از بررسی پایداری اکسایشی روغن حاوی غلظت های مختلف عصاره نشان داد غلظت 800 پی پی ام عصاره نسبت به غلظت های دیگر و نمونه شاهد به دلیل داشتن مقادیر بالاتر ترکیبات پلی فنلی و توکوفرولی در پایداری اکسایشی روغن سویا مؤثرتر عمل نموده و در مقایسه با آنتی اکسیدان سنتزی BHT در غلظت 200 پی پی ام نیز تأثیر بیشتری داشت. بدین ترتیب می توان گیاه زیرفون را در سطح 800 پی پی ام به عنوان منبع مناسبی برای آنتی اکسیدان های طبیعی معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها: آنتی اکسیدان های طبیعی، گیاه زیرفون ، روغن سویا، پایداری اکسایشی

M.A. Thesis:

extraction tilia plathyphyllos scop flower and study of antioxidant effect and stability on soybean oil in storage

There are several ways to prevent oxidation of oils that one of these is the addition of synthetic antioxidants. But according to the synthetic antioxidant adverse effects as a result of mutagenesis and carcinogenesis in the human body, so investigate sources of natural antioxidants to replace synthetic ingredients seem essential. In this study, extracts of Allium Linden was extracted. Then, the extract in different concentrations (100, 200, 400 and 800 ppm) were added to soybean oil, refined lacking in antioxidants, as well as oxidative stability samples at 65 ° C for 3 days by measuring peroxide index, the index TBA and acid index and the synthetic antioxidant BHT activity was compared to the 200 ppm. The results showed that with increasing concentrations of lime juice from 100 to 800 ppm in soybean oil at a time to keep Sabs, oxidative stability index, the polyphenolic compounds and free radical scavenging activity increased in oil while the index TBA index fell oxide fill. synthetic antioxidant BHT at a concentration of 200 ppm was also more effective. The linden plant can be at the level of 800 ppm was introduced as a good source of natural antioxidants

Keywords: Natural antioxidants, plant linden, soybean oil, oxidative stability