دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: حسین پرهیزگار، ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی عشق لیلی و مجنون از روایات عرب تا لیلی و مجنون نظامی و الیزای آراگون درفرانسه

چکیده در این رساله، تلاش شده است ضمن بررسی علمی عشق، مراتب و انواع آن، داستان لیلی و مجنون از آغاز پیدایش درسرزمین اعراب موشکافانه نقد گردید و با بررسی ریشه های تاریخی آن در مورد واقعیت یا افسانه بودن این داستان بحث شده است . سپس به چگونگی انتقال داستان به ایران زمین و متعاقب آن به تکامل و شکل هیأت ایرانی گرفتن آن پرداخته شدهاست.همچنین مؤلف کوشیده است سیر این داستان از ایران به اروپا را نیز مد نظر قرار داده و با بیان تأثیراتی که ممکن است عشق بر عاشق داشته باشد ازجمله جنون، اثبات نماید که با وجود اسطورههای عشق در غرب چرا شاعر بزرگ قرن بیستم فرانسه، لویی آراگون، بیش از همه تحت تأثیر داستان لیلی و مجنون بوده تا جایی که خود را مجنون و معشوقه و همسرشالزا را، لیلی نامیده است؟ در این راستا برای درک بهترموضوع،تیپولوژی چهارگانه ای از این اسطورههای عشق یعنی مجنون،لیلی، آراگون و الزا نیزارائه شده و با توجه به تأثیر عمیق نوع نگرش جامعه ی عصر دو عاشق بر افکار، اندیشه ها حالات روحی روانی آنها، مختصر - گونهای از اوضاع اجتماعی دوران زندگی هر چهار دلداده در این مجموعه گنجاندهشده است .

کلیدواژه‌ها: کلید واژهها: عشق، جنون، مجنون، آراگون، لیلی، الزا

Ph.D. Dissertation:

a com paratire study of love layla and majnon Arab traditions the layla and majnon nezami and eleza Aragon in france

The Comparative Study of Leili and Majnoun’s Love in Arabic Narratives with those of Nezami and of Louis Aragon's Le fou d'Elsa The present thesis, offering a scientific study of love and its various implications, scrutinizes the original story of Leili and Majnoun reflected in the early Arabic sources, its reality, possible ways it reached Iran, and correspondingly evolution of its localization in the country. Also, stating the effects of love on the lover such as Najnoun, the researcher considers the transition of the story from Iran to Europe and state although there were a number of love myths in the West, how did Louis Aragon still name himself Majnoun and his wife, Elza, Leili? To have more accurate discussion, the researcher presents a typology of the mentioned four symbols of love, Majnoon, Leili, Aragon, and Elza and renders a brief sociological introduction of contemporary time of all four to highlight the effects of society on the lovers’ thoughts and mental states.

Keywords: Keywords: Majnoun, love, insanity, Leili, Aragaon, Elza.